มอบใบประกาศนียบัตร

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์ ดำเนินการมอบใบประกาศนียบัตรและป้ายฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมระดับ 5 ดาว ให้กับฟาร์มสุกร อาณาจักรธงชัยฟาร์ม ในเขตพื้นที่หมู่ 7 ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี