ประชุมระดมความคิดเห็น

        เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกรอบทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาปศุสัตว์ (โคเนื้อ แพะ แกะ และพืชอาหารสัตว์) ของจังหวัดสุพรรณบุรี มีตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนเื้อ แพะ แกะและพืชอาหารสัตว์ เข้าร่วมประชุม จำนวน 50 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีเป้าหมายในการพัฒนา คือ การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน เพื่อการแข่งขันทางการค้าและพัฒนาที่ยั่งยืน มีการกำหนดแผนงานในการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าประสงค์ จำนวน 6 แผนงานหลัก ดังนี้

1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพให้แก่เกษตรกร นำไปประยุกต์ใช้ในไร่นาของตนเอง รวมทั้งสนับสนุนโครงสร้างปัจจัยพื้นฐานด้านการเกษตร
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการเกษตรเพื่อยกกระดับสู่ Smart Farmer / Smart Farming
3. พัฒนามาตรฐานฟาร์มเพื่อผลิตอาหารปลอดภัย (Food Safety) จากสินค้าเกษตร
4. ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร ตลอดจนนำผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ของสินค้าเกษตร
5. ส่งเสริมธุรกิจ SMEs / Start Up / OTOP / วิสาหกิจชุมชน
6. ส่งเสริมการตลาดการประชาสัมพันธ์และการสร้างเครือข่ายสินค้าเกษตร