ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ติดตามการให้บริการปรับปรุงข้อมูลและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

ติดตามงานขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

วันที่ 5-8 พฤษภาคม 2563 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ออกติดตาม ให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาการให้บริการปรับปรุงข้อมูลและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทั้ง 10 อำเภอ โดยได้สอบถามปัญหาในการดำเนินงาน พร้อมให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ โดยให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทั้งนี้ มีเกษตรกรทยอยมาขึ้นทะเบียนอย่างต่อเนื่อง ในการให้บริการได้จัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมและมีบริการเจลแอลกอฮอล์บริการแก่เกษตรกรที่มารับบริการ