ปศุสัตว์อำเภอด่านช้างรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 23 มีนาคม 2563 นายกิติ อู่เพ็ชร สัตวบาลชำนาญงาน พร้อมด้วยนายทัยรัตน์ สิทธิทูล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 ภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี ณ วัดท่าเดื่อ หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมกระเสียว สุนัข จำนวน 43 ตัว แมว จำนวน 21 ตัว และ วัดด่านช้าง หมู่ที่1 ตำบลด่านช้าง สุนัขจำนวน 54 ตัว แมว จำนวน 8 ตัว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการดำเนินการครั้งนี้ ทำให้สุนัขและแมวด้อยโอกาสได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า รวมทั้งพระสงฆ์และประชาชนที่มาทำบุญบริเวณใกล้เคียงมีความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า