เจาะเลือดแพะ เพื่อขอรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลา ให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

เจาะเลือดทดสอบโรคกำจัดโรคบรูเซลโลซิส

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินการเจาะเลือดแพะ เพื่อขอรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรูเซลลา ให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 11 ราย ทั้งหมด 159 ตัวอย่าง