สุ่มเก็บตัวอย่างเลือดและซีรั่มสุกรของเกษตรกรรายย่อย ในพื้นที่ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

สุ่มเก็บตัวอย่างเลือด

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภออู่ทอง ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินงานตามโครงการสำรวจสถานภาพโรคพีอาร์อาร์เอส (PRRS) และโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ในฟาร์มสุกร ประจำปี 2564 โดยสุ่มเก็บตัวอย่างเลือดและซีรั่มสุกรของเกษตรกรรายย่อย 2 ราย จำนวนสุกรทั้งหมด 10 ตัวในพื้นที่ หมู่ 7 ต.กระจัน และหมู่ 3 ต.อู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคดังกล่าวต่อไป