สุ่มเก็บตัวอย่างเลือดและซีรั่มสุกร ในพื้นที่ อ.ศรีประจันต์

เก็บตัวอย่างเลือด 

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ ดำเนินงานตามโครงการสำรวจสถานภาพโรคพีอาร์อาร์เอส (PRRS) และโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ในฟาร์มสุกร ประจำปี 2564 โดยสุ่มเก็บตัวอย่างเลือดและซีรั่มสุกรของเกษตรกรรายย่อย 2 ราย จำนวนสุกรทั้งหมด 10 ตัว ในพื้นที่ หมู่ 2 และหมู่ 5 ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคดังกล่าวต่อไป