ตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปศุสัตว์ OK

 ปศุสัตว์ OK

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นายธนภัทร ช้างนิ่ม นายสัตวแพทย์ชำนาญการ นางสาวรัตนาภรณ์ ขวัญอ่อน นักวิชาการสัตวบาลและนายสุทัศน์ ศรีวิเศษ นักวิชาการสัตวบาล กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ออกตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปศุสัตว์ OK ให้แก่ร้านแฮปปี้ฟาร์ม สาขาตลาดเทศบาล 3 และร้านแฮปปี้ฟาร์ม สาขาอู่ทอง จำนวน 2 แห่ง พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศนียบัตร สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปศุสัตว์ OK ให้แก่ร้านดีฟาร์ม สาขาสุพรรณบุรี และร้านซีพีเฟรสมาร์ท สาขาอู่ทอง จำนวน 2 แห่ง ตามลำดับ