สุ่มเก็บตัวอย่างเลือดและซีรั่มสุกร ในพื้นที่ อ.ดอนเจดีย์

 เก็บตัวอย่างเลือด

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์ ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ดำเนินงานตามโครงการสำรวจสถานภาพโรคพีอาร์อาร์เอส (PRRS) และโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ในฟาร์มสุกร ประจำปี 2564 โดยสุ่มเก็บตัวอย่างเลือดและซีรั่มสุกรของเกษตรกรรายย่อย 2 ราย จำนวนสุกรทั้งหมด 10 ตัวในพื้นที่หมู่ 5 ต.สระกระโจม และหมู่ 7 ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคดังกล่าวต่อไป