โครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2563 (World Rabies Day 2020)

 โครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก

วันที่ 18 กัยายน 2563 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี กองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ดำเนินโครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2563 (World Rabies Day 2020) โดยมีกิจกรรมผ่าตัดทำหมันควบคุมประชากรสุนัข ภายในศูนย์พักพิงสุนัขจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 1 จำนวน 8 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 76 ตัว ให้แก่สุนัขภายในศูนย์ฯ และให้การความรู้เกี่ยวกับโรคพิษบ้าให้แก่ผู้ดูแลสุนัข ณ ศูนย์พักพิงสุนัขจังหวัดสุพรรณบุรี แห่งที่ 1 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี