ตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์และสถานที่จำหน่ายไข่สด

ตรวจสอบสถานที่รวบรวมและจำหน่ายไข่ไก่

วันที่ 3 และ 8 เมษายน 2563 นายธนภัทร ช้างนิ่ม นายสัตวแพทย์ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับนายสำเนา แก้วทวี เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายกิติ อู่เพ็ชร เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอด่านช้างและนางสาวรัตนาภรณ์ ขวัญอ่อน นักวิชาการสัตวบาล เข้าตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์และสถานที่จำหน่ายไข่สด (ปศุสัตว์OK) จำนวน 2 แห่ง ให้กับ บริษัท ดีฟาร์มฟู้ดรีเทล ภาคใต้ จำกัด สาขาสุพรรณบุรี และร้านแฮปปี้ฟาร์ม สาขาด่านช้าง ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีและอำเภอด่านช้าง เพื่อให้ผู้บริโภคในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้บริโภคเนื้อสัตว์และไข่จากสถานที่จำหน่ายที่ได้คุณภาพจากกรมปศุสัตว์ต่อไป