“ปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง”

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง มอบหมายให้เจ้าพนักงานสัตวบาลและจ้างเหมาบริการเฝ้าระวังงานด้านสัตว์ปีก ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วนขัตติยราชนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ วัดทับกระดานและบริเวณโรงเรียน ตำบลบ่อสุพรรณบุรี อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ดำเนินฉีดวัคซีน สุนัข 19 ตัว แมว 30 ตัว รวมทั้งสิ้น 49 ตัว พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์และการป้องกันโรค