ปศอ.เดิมบางนางบวช ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้กับสถานที่ราชการ 

ฉีดพ่นย่าฆ่าเชื้อโรค

วันที่ 8 เมษายน 2563 นายกรณ์พัฒน์ มุกดา ปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี ดำเนินการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 โดยปฏิบัติการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคป้องกันการแพร่ระบาดให้กับสถานที่ราชการ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ 
1. ที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวช
2. สนง.ที่ดินอำเภอเดิมบางนางบวช
3. โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย
4. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)
5. โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้าวิทยา 
เพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น และเพื่อให้การแก้ไขปัญหาการระบาดของโรค COVID-19 ตามมาตรการของรัฐบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ