รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ อ.ดอนเจดีย์

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

วันที่ 23-25 มีนาคม 2563 นายสุเทพ ตันสุวรรณ์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์ พร้อมด้วยนายวสันต์ บุญศรี เจ้าพนักงานสัตวบาล ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลบก ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้า ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ดร.สมเด็จฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ฉีดวัคซีนสุนัข จำนวน 642 ตัว แมว 130 ตัว ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2, 3, 4, 9 และหมู่ที่ 10 ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี