ปศุสัตวอำเภอสองพี่น้อง รับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกหรือไก่ชนป้องกันโรค ประจำปี 2563

รับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีก

เมื่อวันที่ 10-12 มีนาคม 2563 นายพิพัฒน์ เพชรรัตน์ ปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง ได้มอบหมายให้พนักงานจ้างเหมาช่วยงานด้านสัตว์ปีก ดำเนินการเก็บตัวอย่าง Cloacal swab ส่งตรวจ ตามโครงการการรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกหรือไก่ชนป้องกันโรค ประจำปี พ.ศ. 2563 จากฝูงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชนที่เลี้ยงอยู่ พร้อมระบุพิกัด สถานที่เลี้ยงและสอบถามสัตว์ปีกป่วยหรือตาย ในพื้นที่ตำบลบ่อสุพรรณและตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี พบเกษตรกร 44 ราย ที้งนี้ไม่พบสัตว์ป่วยหรือมีอาการผิดปกติแต่อย่างใด