สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2563

พัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2563 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ – 24 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีเป้าหมายการฝึกอบรม รวม 258 ราย แบ่งออกเป็น 10 รุ่นจาก 10 อำเภอ  ณ ที่ว่าการอำเภอแต่ละอำเภอ ผลการดำเนินการมีอาสาฯเข้ารับการอบรมจำนวน 277 คนคิดเป็น 107.36%