สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์

อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ในหัวข้อเรื่อง โรคและการป้องกันโรคในสัตว์ปีก โค กระบือ สุกร แพะ แกะ และการทำฟาร์มมาตรฐาน GFM มีกลุ่มเป้าหมายเป็นอาสาปศุสัตว์ใหม่อำเภอละ 3 ราย รวมผู้เข้าอบรมทั้งหมด 30 ราย โดยกลุ่มสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรุ้กับอาสาปศุสัตว์