ปศอ.เมืองสุพรรณบุรี ตรวจสอบฟาร์มสุกรในพื้นที่ อ.เมืองสุพรรณบุรี

ตรวจฟาร์มสุกร

          เมื่อวันที่ 28 พ.ย.62 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกับ ปลัดอำเภอ กลุ่มงานอำนวยความเป็นธรรม /ศดธ.อ.เมืองสุพรรณบุรี ร่วมกับ กอ.รมน.จ.สพ/ศดธ.จ.สพ./สสภ. 5 นครปฐม /ทสจ.สพ. / ทต.ท่าเสด็จ ร่วมกันตรวจสอบฟาร์มสุกร ที่ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำท่าว้า โดย สสภ.5 นครปฐม เก็บตัวอย่างน้ำจากฟาร์มสุกร ตรวจดูระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งวัดขนาดโรงเลี้ยงสุกรและใบอนุญาตต่างๆ สำหรับวันนี้ดำเนินการตรวจสอบฟาร์มสุกร จำนวน 3 ฟาร์ม ได้แก่

     1. ฟาร์มนายเทพศิรินทร์ ฉัตรเมธี หมู่ 5

     2. ฟาร์มนางวาสนา เนตรอรุณ หมู่ 3

     3. ฟาร์มนางดาวเรือง ชาวระหาญ หมู่ 1

     รวมดำเนินการตรวจสอบฟาร์มริมคลองท่าว้าครบแล้วทั้งสิ้น 23 ฟาร์ม ในการตรวจสอบได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี