สำรจข้อมูลการเลี้ยงแพะ-แกะ

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ออกสำรวจข้อมูลการเลี้ยงแพะ-แกะเพื่อประกอบการทำข้อมูลเกษตรกรดีเด่น เกษตรกรที่ส่งเป็นนายสมบูรณ์ แตงหวาน หมู่ 5 ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี