รมช.เกษตรฯเป็นประธานเปิดสัมมนา

วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมต้อนรับและนำคณะข้าราชการกรมปศุสัตว์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตและการตลาดโคเนื้อ กระบือ ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี และเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเชื่อมโยงการตลาดโคเนื้อ กระบือ ภายใต้โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ และร่วมกันกำหนดแนวทางในการจัดทำแผนการผลิตและเชื่อมโยงการตลาด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันรองรับผลกระทบที่จะเกิดจาก FTA สร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับเกษตรกร ณ บ้านไทยรีสอร์ท ต.วังน้ำซับ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี โดยมีนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา