อบรมให้ความรู้โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรให้แก่เกษตรกรรายย่อย จำนวน 54 ราย ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โดยมีหัวข้อการฝึกอบรม
1. เรื่องสถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในต่างประเทศ
2. เรื่องโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
3. เรื่องระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ
4. การจัดการฟาร์มสุกรเบื้องต้นเพื่อการป้องกันโรค
5. มาตรการต่างของกรมปศุสัตว์ และมาตรการต่างๆของจังหวัดสุพรรณบุรี
6. การมีส่วนร่วมของเกษตรกรและวิทยากรในการถามและตอบคำถามต่างๆ