วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำการผลิตปศุสัตว์สู่มาตรฐานสากล

 

พันธกิจ

1. การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

2. การปรับปรุงคุณภาพสินค้าระบบ From Farm to table

 

3. การเข้าถึงบริการของรัฐ

 

กลยุทธ์

1. วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์

2. กำหนดมาตรฐาน กำกับ ควบคุม ตรวจสอบ และรับรอง
    คุณภาพสินค้า และสถานประกอบการด้านปศุสัตว์

3. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต โดยการพัฒนาสุขภาพสัตว์
    ผลิตสัตว์พันธุ์ดี และส่งเสริมอาชีพการปศุสัตว์

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี : Suphanburi Provincial Livestock Office
เลขที่ 26 หมู่ 4 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000  
โทรศัพท์ 0-3555-5466, 0-3555-5597 โทรสาร 0-3554-5477  E-mail : pvlo_spr@dld.go.th
 
Best view resolution 1024 x 768 pixels : Web Browser Internet Explorer version 6.0