ปริมาณโคนมปี 2556

 

 

 

จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ปี 2556

 

 

 

ปริมาณน้ำนม ปี 2556

 

 

 

 

 

แหล่งรวบรวมน้ำนมดิบ