รายละเอียดทะเบียนมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ

จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ

เลขที่ใบอนุญาต / ใบแทน

ชื่อโรงฆ่าที่ได้รับใบอนุญาต

ที่ตั้ง

กำลังการผลิตตัว/วัน

พิกัด  GPS

ที่

เลขที่

หมู่ที่

ตำบล

อำเภอ

สุกร

โค - กระบือ

ไก่

๔๗ P

UTM

P ๐๑ ๑๐ ๐๐๑/

๒๕๕๒

โรงฆ่าสุกรแม่เล็กพูลทรัพย์

๕/๑

สระแก้ว

เมือง

๓๐

-

-

๖๑๐๐๓๓

๑๕๙๘๙๐๐

P ๐๑ ๑๐ ๐๐๒/

๒๕๕๒

โรงฆ่าสุกรวัดศรีเฉลิมเขต

๕๖

ดอนมะนาว

สองพี่น้อง

-

-

๖๐๖๖๑๖

๑๕๖๔๓๘๓

C ๐๑ ๑๐ ๐๐๓/

๒๕๕๒

โรงฆ่าโค - กระบือ บ้านดอนสุโข

๑๐๔

สระพังลาน

อู่ทอง

-

-

๕๙๘๒๑๘

๑๕๗๔๓๖๒

P ๐๑ ๑๐ ๐๐๔/

๒๕๕๒

โรงฆ่าสุกรดอนตำลึง

๒๑๙

บ่อสุพรรณ

สองพี่น้อง

-

-

๕๙๔๔๘๘

๑๕๖๑๐๔๕

P ๐๑ ๑๐ ๐๐๕/

๒๕๕๒

โรงฆ่าสุกรกฤษณะ

๓๕๔

บ่อสุพรรณ

สองพี่น้อง

-

-

๕๙๔๓๗๔

๑๕๖๑๐๔๔

P ๐๑ ๑๐ ๐๐๖/

๒๕๕๒

โรงฆ่าสุกรรางเข็มทอง

๙๐

บ่อสุพรรณ

สองพี่น้อง

-

-

๕๙๒๘๑๒

๑๕๖๓๐๙๑

P ๐๑ ๑๐ ๐๐๗/

๒๕๕๒

โรงฆ่าสุกรวังยาว

๒๐

วังยาว

ด่านช้าง

-

-

๕๔๑๖๙๕

๑๖๔๕๒๖๕

C ๐๑ ๑๐ ๐๐๘/

๒๕๕๒

โรงฆ่าโค - กระบือ หนองบัวแดง

๑๖๐

สนามคลี

เมืองสุพรรณบุรี

-

-

๖๑๐๒๓๕

๑๖๐๖๒๑๘

P ๐๑ ๑๐ ๐๐๙/

๒๕๕๒

โรงฆ่าสุกรเจ้ยุหมูอินเตอร์

๓๙

ดอนกำยาน

เมืองสุพรรณบุรี

๗๐

-

-

๖๑๓๙๐๘

๑๕๙๘๕๖๖

๑๐

P ๐๑ ๑๐ ๐๑๐/

๒๕๕๒

โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

๗๖/๑ ถ.พันศรโยธา

รั้วใหญ่

เมืองสุพรรณบุรี

๒๐

-

-

๖๑๘๔๕๖

๑๕๙๙๐๘๙

๑๑

Br ๐๑ ๑๐ ๐๑๑/

๒๕๕๒

บริษัท เอฟแอนด์เอฟ ฟู้ด จำกัด

๖๑

บ่อสุพรรณ

สองพี่น้อง

-

-

๔๐,๐๐๐

๕๙๓๗๔๒

๑๕๖๔๔๖๒

๑๒

C ๐๑ ๑๐ ๐๑๒/

๒๕๕๒

บริษัท  บีฟโปร  จำกัด

๔๔

๑๐

เขาพระ

เดิมบางนางบวช

-

๒๐

-

๖๑๙๕๑๒

๑๖๔๐๕๙๒

๑๓

P ๐๑ ๑๐ ๐๑๓/

๒๕๕๒

โรงฆ่าสุกรเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ

ถ.เทศบาล ๑๐

หนองหญ้าไซ

หนองหญ้าไซ

๒๐

-

-

๕๖๘๔๑๒

๑๖๓๗๙๑๑

๑๔

P ๐๑ ๑๐ ๐๑๔/

๒๕๕๒

โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลอู่ทอง (1)

-

อู่ทอง

อู่ทอง

-

-

๕๙๖๐๐๓

๑๕๘๙๑๐๔

๑๕

P ๐๑ ๑๐ ๐๑๕/

๒๕๕๒

โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลอู่ทอง (2)

-

อู่ทอง

อู่ทอง

-

-

๕๙๖๐๐๒

๑๕๘๙๓๑๒

๑๖

P ๐๑ ๑๐ ๐๑๖/

๒๕๕๒

โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลสระยายโสม

-

สระยายโสม

อู่ทอง

-

-

๕๙๖๐๖๓

๑๕๗๘๙๑๔

๑๗

P ๐๑ ๑๐ ๐๑๗/

๒๕๕๒

โรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองสองพี่น้อง

๕ ถ.ราษฎร์บำรุง

สองพี่น้อง

สองพี่น้อง

๒๕

-

-

๕๙๖๐๕๘

๑๕๗๘๙๐๕

๑๘

P ๐๑ ๑๐ ๐๑๘/

๒๕๕๒

โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลด่านช้าง

-

หนองมะค่าโมง

ด่านช้าง

๕๐

-

-

๕๗๔๑๕๐

๑๖๓๙๘๐๑

๑๙

P ๐๑ ๑๐ ๐๑๙/

๒๕๕๒

โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเขาพระ

-

เขาพระ

เดิมบางนางบวช

๒๕

-

-

๖๑๖๓๘๒

๑๖๔๓๓๗๕

๒๐

P ๐๑ ๑๐ ๐๒๐/

๒๕๕๒

โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลนางบวช

-

นางบวช

เดิมบางนางบวช

-

-

๖๒๐๑๘๓

๑๖๓๘๐๕๓

๒๑

C ๐๑ ๑๐ ๐๒๑/

๒๕๕๒

โรงฆ่าโค - กระบือ ดีดีฮาลาล ฟู๊ดส์

๗๗๙

ดอนเจดีย์

ดอนเจดีย์

-

-

๖๑๐๔๔๘

๑๖๑๗๔๖๖

๒๒

C ๐๑ ๑๐ ๐๒๒/

๒๕๕๒

โรงฆ่าโค - กระบือ บังซาฮาลาล ฟู๊ดส์

๓๓/๒

สระกระโจม

ดอนเจดีย์

-

-

๕๙๔๕๑๖

๑๖๑๙๐๑๒

๒๓

C ๐๑ ๑๐ ๐๒๓/๒๕๕๒

โรงฆ่าโค - กระบือ อัสลามฮาลาล ฟู๊ดส์

๓๔/๗

ย่านยาว

สามชุก

-

-

๖๑๖๙๓๑

๑๖๒๘๖๖๓

๒๔

Br ๐๑ ๑๐ ๐๒๔/

๒๕๕๔

โรงฆ่าสัตว์ปีก วรานิษฐ์

๑๗๗/๒

ดอนกำยาน

เมือง

-

-

๕๐

๖๑๕๙๘๙

๑๕๙๖๖๘๖

๒๕

C ๐๑ ๑๐ ๐๒๕/๒๕๕๗

โรงฆ่าโค - กระบือ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ

-

หนองหญ้าไซ

หนองหญ้าไซ

-

๑๐

๕๙๘๗๙๖

๑๖๓๔๔๐๙

๒๖

Br ๐๑ ๑๐ ๐๒๖/๒๕๕๗

โรงฆ่าไก่เนื้อ เสริมสิส ฟาร์ม

๑๒๑

ไผ่กองดิน

บางปลาม้า

-

๕๐๐

๖๓๕๖๖๕

๑๕๘๔๘๕๙

 

Home

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี : Suphanburi Provincial Livestock Office

เลขที่ 26 หมู่ 4 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

โทรศัพท์ 0-3555-5466, 0-3555-5597 โทรสาร 0-3554-5477 E-mail : pvlo_spr@dld.go.th

Best view resolution 1024 x 768 pixels : Web Browser Internet Explorer version 6.0