จำนวนร้านขายอาหารสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตในปีงบประมาณ 2556 
ลำดับ ชื่อ  นามสกุล ชื่อสถานที่ขายอาหารสัตว์ เบอร์โทรศัพท์ เลขที่ หมู่ที่ ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด ประเภท เลขที่ วันที่ออก GPS ( X ) GPS ( Y )
1 นายวินัย   เตียวสมบูรณ์กิจ บริษัท ไทยฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำกัด 035-559701-3 28-เม.ย. 3 มาลัยแมน สระพังลาน อู่ทอง สุพรรณบุรี ขายส่งและขายปลีก  7/2551  30 พ.ย.55 0597597 1576770
2 นายวัฒนวุฒิ หนูนุรักษ์ บ.เอเชียพลัสฟีดมิลล์ จำกัด 035-431630-1  3/5 3 - สนามคลี เมือง สุพรรณบุรี ขายส่งและขายปลีก 3/2553  17 ธ.ค.55 0608464 1606644
3 นางอัญฉลา หนูนุรักษ์ บริษัท เอเชีย พลัส อาหารสัตว์ จำกัด 035-431575  3/5 3 - สนามคลี เมือง สุพรรณบุรี ขายส่งและขายปลีก  3/2554  17 ธ.ค.55 0608464 1606644
4 นายวัฒนวุฒิ หนูนุรักษ์ บริษัท ดี.ดี.ฟีด กรุ๊ป จำกัด 035-431575  3/5 3 - สนามคลี เมือง สุพรรณบุรี ขายส่งและขายปลีก  4/2554  17 ธ.ค.55 0608464 1606644
5 น.ส.เบญจมาศ พุฒิวรชัย ร้านศิริโชค 086-9987214 895/80-81 18 - ด่านช้าง ด่านช้าง สุพรรณบุรี ขายส่งและขายปลีก 1/2550  24 ธ.ค.55 0574532 1640528
6 นายกิติพล แก้วแสง ร้านศิริโชค 081-7335388 159/11 3 - สระกระโจม ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี ขายส่งและขายปลีก 2/2550  24 ธ.ค.55 0594423 1618019
7 น.ส.เบญญาดา วิสุทธิกุล เทสโก้ โลตัส สาขาสุพรรณบุรี 035-525001-23 293 5 สุพรรณบุรี-ชัยนาท ท่าระหัด เมือง สุพรรณบุรี ขายส่งและขายปลีก  3/2550  24 ธ.ค.55 0622121 1599656
8 นายปัญญา จินะปริวัตอาภรณ์ บริษัทคอมแลบ  จำกัด 035-581496 226/5 2 - บ้านกร่าง ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี ขายส่งและขายปลีก 4/2550  24 ธ.ค.55 0622625 1616417
9 นายเกรียงศักดิ์ กิตติพันธ์วรกุล นายเกรียงศักดิ์  กิตติพันธ์วรกุล - 239 5 - หนองมะค่าโมง ด่านช้าง สุพรรณบุรี ขายปลีก 10/2550  24 ธ.ค.55 0574718 1640544
10 นายสหวัสส์ บัญญัติเลิศถาวร ร้าน ส.เจริญปศุสัตว์ 035-501579 150/37 - มาลัยแมน รั้วใหญ่ เมือง สุพรรณบุรี ขายปลีก 19/2550  24 ธ.ค.55 0619126 1600252
11 นายเสนอ แช่มรัมย์ บ.สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) 035-547251 290/2 2 - สนามชัย เมือง สุพรรณบุรี ขายส่งและขายปลีก 24/2550  24 ธ.ค.55 0622122 1601120
12 บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 035-522251 , 035-547140 556 - มาลัยแมน ท่าระหัด เมือง สุพรรณบุรี ขายส่งและขายปลีก 27/2550  24 ธ.ค.55    
13 น.ส.ศิริพร อึ้งเจริญทรัพย์ น.ส.ศิริพร  อึ้งเจริญทรัพย์ 035-597008 127/2 3 - สระแก้ว เมือง สุพรรณบุรี ขายปลีก 31/2550  24 ธ.ค.55 0610667 1602632
14 นางจงจิตร   บูรณะกนก ร้านจงจิตรฟาร์ม 081-7638321 , 081-8802736 56/1 2 - จระเข้ใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี ขายปลีก  25/2550  24 ธ.ค.55 0632998 1594096
15 นายสมควร ศรีลารักษ์ ร้านมิตรเกษตร 035-545255,081-8491701 110-111 5 - รั้วใหญ่ เมือง สุพรรณบุรี ขายปลีก 57/2550  24 ธ.ค.55 0610568 1600891
16 นางระเบียบ แซ่จิว นางระเบียบ  แซ่จิว - 28 1 - ดอนกำยาน เมือง สุพรรณบุรี ขายปลีก 60/2550  24 ธ.ค.55 0615255 1601119
17 นายโสฬล นวลใยสีทอง ร้านตั้งคุงเส็ง 035-535775-6 123 3 - โพธิ์พระยา เมือง สุพรรณบุรี ขายปลีก 87/2550  24 ธ.ค.55 0621507 1607087
18 นางสาวนิธิศา สันติวงศ์ ร้านตี๋ฟิชชิ่ง 035-408150 10 7 - โพธิ์พระยา เมือง สุพรรณบุรี ขายปลีก 88/2550  24 ธ.ค.55 0622044 1606169
19 นายรังสิต สวัสดิ์กิจธำรง ร้านจำรัสโภคภัณฑ์ - 38/1 - ศรีสำราญ 3 สองพี่น้อง สองพี่น้อง สุพรรณบุรี ขายส่งและขายปลีก 110/2550  24 ธ.ค.55 0600936 1568694
20 นายบุญชู แตงอ่อน บุญชูฟาร์ม 035-531710 218 2 - บางเลน สองพี่น้อง สุพรรณบุรี ขายส่งและขายปลีก 111/2550  24 ธ.ค.55 0617134 1570440
21 นางศิริลักษณ์ บูรณกิจยานนท์ ตลาดโลตัส สาขาสองพี่น้อง 089-2352827 90/11 - บางลี่-หนองวัลย์เปรียง สองพี่น้อง สองพี่น้อง สุพรรณบุรี ขายส่งและขายปลีก 140/2550  24 ธ.ค.55 0611067 1573154
22 นางปราณี ตันประทุมวงษ์ หจก.เชียงเส็งอาหารสัตว์ 035-513119 24 - โพธิ์อ้น-หวายสอ สองพี่น้อง สองพี่น้อง สุพรรณบุรี ขายส่งและขายปลีก 145/2550  24 ธ.ค.55 0610815 1571544
23 นางศิริลักษณ์ บูรณกิจยานนท์ เทสโก้โลตัส คุ้มค่า สาขาสามชุก - 820 2 - สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี ขายส่งและขายปลีก 165/2550  24 ธ.ค.55 0618290 1631165
24 นายนิทัศน์ ศรีวิไลเจริญ ร้านวันชัยเวชภัณฑ์ 035-431638 243/3 3 - สนามคลี เมือง สุพรรณบุรี ขายส่งและขายปลีก  3/2552  24 ธ.ค.55 0607380 1607813
25 นางปราณี ศรีอ่อน ร้านโชคปราณีการเกษตร&เพ็ทช็อพ 087-4091603 367-369 11 - บางตาเถร สองพี่น้อง สุพรรณบุรี ขายปลีก  20/2555  24 ธ.ค.55    
26 นายปรีชา ศรีสัตยเสถียร ร้านไทยพัฒนา - 10 6 - จรเข้ใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี ขายปลีก 11/2550  26 ธ.ค.55 0625420 1592317
27 นางออมทรัพย์ เพชรตะแก ร้านทรัพย์เกษตรพันธุ์ - 50 1 - หนองสาหร่าย ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี ขายปลีก 33/2550  26 ธ.ค.55 0609601 1623572
28 นายพรพจน์ สงวนวัฒนาการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีนเมจิก อะโกร เพลส 035-546869 7/119 - นางแว่นแก้ว ท่าพี่เลี้ยง เมือง สุพรรณบุรี ขายส่งและขายปลีก 34/2550  26 ธ.ค.55 0619867 1599316
29 นายธีระพล พิทักษ์ชาติวงศ์ ร้านเมืองทองการเกษตร 035-591697 999/62-63 5 - ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี ขายปลีก 36/2550  26 ธ.ค.55 0609793 1617509
30 นางวิเชียร อินทรสด นางวิเชียร  อินทรสด 035-591212 1488 5 - ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี ขายปลีก 38/2550  26 ธ.ค.55 0609621 1617727
31 นายภานุมาศ กานตะวร ร้านรุ่งเรืองเกษตรดอนเจดีย์ 035-592328 999/78 5 - ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี ขายปลีก 40/2550  26 ธ.ค.55 0609812 1617559
32 นายอดุลย์ จันทร์ใหม่มูล ร้านเกษตรภัณฑ์ดอนเจดีย์ - 575 5 - ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี ขายปลีก 41/2550  26 ธ.ค.55 0634926 1589688
33 นายธวัชชัย สมุณฑษ นายธวัชชัย  สมุณฑษ - - 5 - ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี ขายปลีก 42/2550  26 ธ.ค.55 0609478 1617760
34 นายวีระชัย ซื่อตระกูล ร้านซินไถหยู - 427 3 - สระกระโจม ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี ขายปลีก 43/2550  26 ธ.ค.55 0594794 1617814
35 นางสุรินทร์ ตันติคเชนกูล ร้านติงง้วน - 438 3 - สระกระโจม ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี ขายปลีก 44/2550  26 ธ.ค.55 0594785 1617815
36 น.ส.อรสา จันทรจิราวัฒน์ ร้านเฮงคีฮวด - 59 3 - สระกระโจม ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี ขายปลีก 45/2550  26 ธ.ค.55 0594702 1617681
37 นายบุญช่วย คมขำ ร้าน ช.โชคชัย - 63 3 - สระกระโจม ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี ขายปลีก 46/2550  26 ธ.ค.55 0594694 1617683
38 นายวินัย นิมมานนรวงศ์ ร้านลิ้มกิ่มจั้ว 035-551402 65 6 - อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี ขายปลีก 69/2550  26 ธ.ค.55 0596952 1589249
39 นายทองสุข เหลืองเวชการ บริษัทเหลืองเวชภัณฑ์  จำกัด 035-551177 58-60 6 - อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี ขายส่งและขายปลีก 71/2550  26 ธ.ค.55 0596979 1589199
40 นายธนายุทธ ดอกพุฒซ้อน ร้านกาญจนาอาหารสัตว์ - 1035/4-5 6 - อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี ขายปลีก 72/2550  26 ธ.ค.55 0597438 1589059
41 นางล้วน เรืองสุขอุดม ร้านตั้งปอเชียง 035-551226 26 6 - อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี ขายปลีก 74/2550  26 ธ.ค.55 0596837 1589288
42 นางวันเพ็ญ อมรชีวิน ร้านถาวรพานิช 035-551225 32 6 - อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี ขายส่งและขายปลีก 75/2550  26 ธ.ค.55 0596836 1589282
43 นายประเสริฐ วงศ์สุวณิชชา ร้านลิ้มตวงหลี 035-551148 512 6 - อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี ขายส่งและขายปลีก 77/2550  26 ธ.ค.55 0596980 1589140
44 นายเรวัตร ตั้งเจริญศิริรัตน์ ร้านตั้งเอี่ยมเส็ง สาขา 035-551527 150/10 6 - อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี ขายปลีก 142/2550  26 ธ.ค.55 0597118 1589102
45 นางสุนีย์ เอื้องชูถิ่น ร้านโฮมเพ็ท 035-564702,080-2532988 1727/20 6 มาลัยแมน อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี ขายปลีก  6/2553  26 ธ.ค.55 0596285 1588425
46 สพ.ญพัชราภรณ์ ข้องเกี่ยวพันธุ์ คลินิกรักสัตว์อู่ทอง 035-564100 1618/7 6 - อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี ขายปลีก  8/2553  26 ธ.ค.55 0596769 1589698
47 นายขวัญชัย สุทธิจิตร์ ร้านไทยเจริญ 084-3610571 498-499 4 มาลัยแมน จรเข้สามพัน อู่ทอง สุพรรณบุรี ขายส่งและขายปลีก  8/2554  26 ธ.ค.55    
48 น.ส.ทองสุข แหวนวงษ์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรแผนใหม่ 035-546869 7/119 - นางแว่นแก้ว ท่าพี่เลี้ยง เมือง สุพรรณบุรี ขายส่งและขายปลีก 155/2550  26 ธ.ค.55 0619530 1599638
49 นายวิโรจน์ ไหลสงวนงาม นายวิโรจน์  ไหลสงวนงาม 089-4108454 16 3 - สระกระโจม ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี ขายปลีก  4/2552  26 ธ.ค.55 0600325 1620008
50 นายอนุสรณ์ สังข์ผาด คลีนิครักสัตว์เลี้ยง 085-8340819  202/4-5 6 เทศบาล 1 อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี ขายปลีก 2/2553  26 ธ.ค.55 0596811 1589145
51 นางพิมพ์สุดา ศศลักษณานนท์ CJ Express (สาขาอู่ทอง) - 67-71 - ท้าวอู่ทอง อู่ทอง อู่ทอง สุพรรณบุรี ขายปลีก  2/2555  26 ธ.ค.55    
52 นางพิมพ์สุดา ศศลักษณานนท์ CJ Express (สาขาดอนเจดีย์) - 385 5 - ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี ขายปลีก  3/2555  26 ธ.ค.55    
53 นางพิมพ์สุดา ศศลักษณานนท์ CJ Express (สาขาท่าพี่เลี้ยง) - 250 - ประชาธิปไตย ท่าพี่เลี้ยง เมือง สุพรรณบุรี ขายปลีก  4/2555  26 ธ.ค.55    
54 นางพิมพ์สุดา ศศลักษณานนท์ CJ Express (สาขาสามชุก) - 857/2 2 - สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี ขายปลีก  5/2555  26 ธ.ค.55    
55 นางพิมพ์สุดา ศศลักษณานนท์ CJ Express (สาขาท่าช้าง) - 307 5 - เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี ขายปลีก  6/2555  26 ธ.ค.55 1000459 145152
56 นางพิมพ์สุดา ศศลักษณานนท์ CJ Express (สาขาบางปลาม้า) - 39/21 5 - โคกคราม บางปลาม้า สุพรรณบุรี ขายปลีก  7/2555  26 ธ.ค.55    
57 นางพิมพ์สุดา ศศลักษณานนท์ CJ Express (สาขาหมื่นหาญ) -  234,236 - หมื่นหาญ ท่าพี่เลี้ยง เมือง สุพรรณบุรี ขายปลีก  8/2555  26 ธ.ค.55    
58 นางพิมพ์สุดา ศศลักษณานนท์ CJ Express (สาขาด่านช้าง 1) - 205-207 5 - หนองมะค่าโมง ด่านช้าง สุพรรณบุรี ขายปลีก  9/2555  26 ธ.ค.55    
59 นางพิมพ์สุดา ศศลักษณานนท์ CJ Express (สาขาสวนแตง) - 474/4 4 - สวนแตง เมือง สุพรรณบุรี ขายปลีก  10/2555  26 ธ.ค.55    
60 นางพิมพ์สุดา ศศลักษณานนท์ CJ Express (สาขาบางลี่) - 101/5 - บางลี่-หนองวัลย์เปรียง สองพี่น้อง สองพี่น้อง สุพรรณบุรี ขายปลีก  11/2555  26 ธ.ค.55    
61 นางพิมพ์สุดา ศศลักษณานนท์ CJ Express (สาขาหนองหญ้าไซ) - 575 13 - หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี ขายปลีก  12/2555  26 ธ.ค.55    
62 นางพิมพ์สุดา ศศลักษณานนท์ CJ Express (สาขาด่านช้าง 2) - 444-446 5 - หนองมะค่าโมง ด่านช้าง สุพรรณบุรี ขายปลีก  13/2555  26 ธ.ค.55    
63 น.ส.พัชราภรณ์ สินไพบูลย์ผล ร้านสินไพบูลย์ฟาร์ม - 531 3 - สระกระโจม ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี ขายปลีก  23/2555  26 ธ.ค.55    
64 นายสมคิด ทองดี ร้านจรูญอาหารสัตว์ 081-7052803 119 6 - หนองราชวัตร หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี ขายปลีก 52/2550  28 ธ.ค.55    
65 นางสำเนียง นาคสมพันธ์ ร้านต้นแก้วอาหารสัตว์ 035-577018 567 13 - หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี ขายส่งและขายปลีก 102/2550  28 ธ.ค.55 0597514 1633610
66 นายซิง สนองพระคุณ นายซิง  สนองพระคุณ - 134-135 5 - หนองมะค่าโมง ด่านช้าง สุพรรณบุรี ขายปลีก 103/2550  28 ธ.ค.55 0574902 1640518
67 นายพูนศักดิ์ เวทยานนท์ ร้านพูนศักดิ์พานิช - 410 5 - หนองมะค่าโมง ด่านช้าง สุพรรณบุรี ขายปลีก 104/2550  28 ธ.ค.55 0574832 1640676
68 นายปรีชา ไหลสงวนงาม ร้านกมลทรัพย์ - 173 5 - หนองมะค่าโมง ด่านช้าง สุพรรณบุรี ขายปลีก 105/2550  28 ธ.ค.55 0574802 1640509
69 นายประสงค์ โชระเวก นายประสงค์  โชระเวก 081-9667550 775/2 19 - หนองมะค่าโมง ด่านช้าง สุพรรณบุรี ขายปลีก 106/2550  28 ธ.ค.55 0574810 1640676
70 นายธีระพงษ์ ทวีสุวรรณไกร ร้าน ล.ทวีผล 081-8441823 283 5 - หนองมะค่าโมง ด่านช้าง สุพรรณบุรี ขายปลีก 107/2550  28 ธ.ค.55 0574897 1640646
71 น.ส.จันทนา แซ่ตัน นางสาวจันทนา  แซ่ตัน 035-509305 560 5 - หนองมะค่าโมง ด่านช้าง สุพรรณบุรี ขายปลีก 108/2550  28 ธ.ค.55 0574898 1640689
72 น.ส.แพรวพรรณ รักบุตร แม่โจ้การเกษตร 085-2941731,081-1780093  950/8 21 - หนองมะค่าโมง ด่านช้าง สุพรรณบุรี ขายส่งและขายปลีก 4/2553  28 ธ.ค.55 145105N 994121E
73 น.ส.นิรดา เตชะเพิ่มผล ร้านเตชะเพิ่มผล 086-3133023 798 12 - หนองมะค่าโมง ด่านช้าง สุพรรณบุรี ขายปลีก 1/2554  28 ธ.ค.55 145123N 994125E
74 นายสมบูรณ์ สุขแสง ร้านสมบูรณ์ค้าข้าว - 564/2 5 - หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี ขายปลีก 3/2551  28 ธ.ค.55 0597778 1633725
75 นายสมบูรณ์ สุขแสง ร้านสมบูรณ์ค้าข้าว 2 - 359 13 - หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี ขายปลีก 14/2555  28 ธ.ค.55    
76 นายกฤชฐา จีนผงธนกุล ร้านหิรัณย์การเกษตร 089-7729259 561/3 5 - หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี ขายปลีก  15/2555  28 ธ.ค.55    
77 นายยศศักดิ์ ทองสุข ร้านเพชรเกษตร 086-5362572 364/2 5 - หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี ขายปลีก  16/2555  28 ธ.ค.55    
78 น.ส.พิมพ์ใจ เวทยานนท์ ร้านด่านช้างยาสัตว์ 0035-596377 902/16 18 - หนองมะค่าโมง ด่านช้าง สุพรรณบุรี ขายปลีก  26/2555  28 ธ.ค.55 425824N 8358949E
79 นางสุทร นาคสมพันธ์ ร้านสุทร - 215 7 - ดอนกำยาน เมือง สุพรรณบุรี ขายปลีก 50/2550  26 ธ.ค.55 0615480 1596615
80 นายวันชัย   อดุลยธรรม นายวันชัย  อดุลยธรรม 035-541367 49 10 - ทุ่งคอก สองพี่น้อง สุพรรณบุรี ขายปลีก 78/2550  2 ม.ค.56 0600101 1570636
81 นายสาคร โพธิ์ถนอม หจก.เป็นไทยอาหารสัตว์ 082-2408052,084-8026117 84 4 - ดอนมะนาว สองพี่น้อง สุพรรณบุรี ขายส่งและขายปลีก  1/2556  2 ม.ค.56    
82 นายสุธีระ ดาหนองโดก ร้านอาหารหมูแหลมทอง 084-8002241 564/1 5 - หนองหญ้าไซ หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี ขายปลีก  2/2556  2 ม.ค.56    
83 นายณรงค์เดช แสงทอง ร้านแสงทองการเกษตร 035-671220 245/3 1 - สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี ขายปลีก 149/2550  4 ม.ค.56 0631027 1584141
84 นายอภิชัย เจตนาภิวัฒน์ ร้านอภิชัยอาหารสัตว์ - 621/3 2 - สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี ขายปลีก 81/2550  7 ม.ค.56 0618752 1630258
85 น.ส.นพวรรณ ทรัพย์ศิริพันธ์ ร้านเอแอนด์เอ็น 035-544337 842 2 - สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี ขายปลีก 134/2550  7 ม.ค.56 0617996 1630937
86 นายโสภณ สุวรรณประทีป ร้านวินพัฒนาอาหารสัตว์ 035-504050 763/3 2 - สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี ขายปลีก 135/2550  7 ม.ค.56 0618799 1632805
87 นายศรัณย์ วรเศรษฐโสภณ ร้านสยามภัณฑ์ 035-571296 501 2 - สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี ขายปลีก 136/2550  7 ม.ค.56 0618121 1630938
88 นายสุภาส ลี้ลาวัลย์ ร้าน เอส.อาร์.พี.ฟาร์ม 035-571261 504/8 2 - สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี ขายปลีก 137/2550  7 ม.ค.56 0618106 1630971
89 นายภานุวัฒน์ จิราทิวัฒนากุล นายภานุวัฒน์  จิราทิวัฒนากุล 06-0924145 478/24 2 - สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี ขายปลีก 138/2550  7 ม.ค.56 0618261 1630356
90 นางวิไล นรากรมังคลา ร้านโชคดีพานิช 035-551262 478/46 2 - สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี ขายปลีก 139/2550  7 ม.ค.56 0617991 1630929
91 นายธัชพล   ตินนวร ร้านบางคางการเกษตร 086-1638521 150 4 - วังลึก สามชุก สุพรรณบุรี ขายปลีก  6/2551  7 ม.ค.56 0622502 1635816
92 นายสุนทร แสงอินทร์ คลีนิกเพื่อนสัตว์เลี้ยง 035-544389 225/36 2 - สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี ขายปลีก  5/2553  7 ม.ค.56 14'45'17'N 100'05'35'E
93 น.ส.อิฏฐวรรณ   ทองโสภา ร้านอิฏฐวรรณอาหารสัตว์ 085-3218592 126 14 - วังลึก สามชุก สุพรรณบุรี ขายปลีก  2/2554  7 ม.ค.56 14'44'5'N 100'08'26'E
94 นายมงคลชัย ตันวิเชียรศรี ร้านมงคลชัย 087-9004755 194 14 - วังลึก สามชุก สุพรรณบุรี ขายปลีก  22/2555  7 ม.ค.56 14'44'50'N 100'08'36'E
95 นางสุกัญญา เตชะศิริพงษ์ นางสุกัญญา  เตชะศิริพงษ์ 035-555215 237 1 มาลัยแมน ดอนกำยาน เมือง สุพรรณบุรี ขายปลีก 61/2550  8 ม.ค.56 0615195 1601159
96 นางปุณณิศา สีนวล ร้านส่งเสริมเกษตร 035-515284 233/1 1 - เดิมบาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี ขายปลีก  5/2550  8 ม.ค.56 0616996 1645283
97 นายเล็กชุน อนันทวสุ ร้านไทยเจริญ - 142 3 - สนามคลี เมือง สุพรรณบุรี ขายปลีก 8/2550  8 ม.ค.56 0607707 1607560
98 นายอำพร หอมเย็น ร้านสมบูรณ์พานิช 081-7368327 244 2 - เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี ขายส่งและขายปลีก  12/2550  8 ม.ค.56 0618019 1642489
99 นางอัมพร รังผึ้ง บ้านสัตวแพทย์ 035-578937 822/1 8 - เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี ขายปลีก  13/2550  8 ม.ค.56 0616270 1643340
100 นายจรัญ เสริมศิริมงคล ร้านเสรีโภคภัณฑ์ 035-578160 743 8 - เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี ขายปลีก 14/2550  8 ม.ค.56 0616461 1643384
101 นางจุฑารัตน์ มงคลทิพย์วาที ร้านสุวรรณธัญญพานิช 035-578285 302 5 - เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี ขายปลีก 15/2550  8 ม.ค.56 0616902 1643288
102 นายพุฒิพงศ์ ธีรอภิศักดิ์กูล ร้านไก่แก้ว 089-9112691 364/2 5 - เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี ขายปลีก 16/2550  8 ม.ค.56 0617040 1643141
103 นายวรวุฒิ โพธิฉัตรมงคล ร้านสุวรรณสินค้า 035-578427 115/3 5 - เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี ขายปลีก 17/2550  8 ม.ค.56 0617207 1643033
104 นายประเวสน์ จันทร์ลอย บ้านพักสัตวแพทย์ 035-508160 600/61 5 - เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี ขายปลีก 18/2550  8 ม.ค.56 0616928 1643006
105 นายประกอบ คุณโฑ นายประกอบ  คุณโฑ 035-483322 49/6 2 - เขาดิน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี ขายปลีก 53/2550  8 ม.ค.56 0616782 1643365
106 นายเสริม สว่างศรี นายเสริม  สว่างศรี - 115/2 5 - เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี ขายปลีก 148/2550  8 ม.ค.56 0616443 1643666
107 นายอดิสรณ์ แววพหูสูติ ร้านประสารพาณิชย์ 035-518195 89 3 - หัวนา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี ขายปลีก 163/2550  8 ม.ค.56 0604360 1644397
108 นางวงค์ ดียิ่ง นางวงค์  ดียิ่ง    37/1 1 - หัวนา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี ขายปลีก  1/2553  8 ม.ค.56 0606562 1643938
109 น.ส.สลิล ปัญญาธนคุณ ร้านเว่งฮวด - 301 2 - บ้านแหลม บางปลาม้า สุพรรณบุรี ขายปลีก 6/2550  9 ม.ค.56 0624005 1588131
110 นายพิสิทธิ์ ปัญญาธนคุณ นายพิสิทธิ์  ปัญญาธนาคุณ 035-587244 58 2 - บ้านแหลม บางปลาม้า สุพรรณบุรี ขายปลีก 7/2550  9 ม.ค.56 0624086 1588305
111 นางอุทัยวรรณ หอมสุวรรณ นางอุทัยวรรณ  หอมสุวรรณ 035-436093 83/1 11 - วัดโบสถ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี ขายปลีก 146/2550  9 ม.ค.56 0613160 1585704
112 นางลำดวน ป้อมสูง ร้านสมหมายเภสัช 081-9952643 97/1 4 - มะขามล้ม บางปลาม้า สุพรรณบุรี ขายปลีก 150/2550  9 ม.ค.56 0614705 1590556
113 นางจิตติมา คุณาศัย ร้านโชคแสนดีค้ารำ 035-521093 255 - มาลัยแมน ท่าพี่เลี้ยง เมือง สุพรรณบุรี ขายส่งและขายปลีก 89/2550  10 ม.ค.56 0621156 1601027
114 น.ส.วัชรีวรรณ   กิ่งพุทธพงษ์ ร้านกิมจั๊วพาณิชย์ 035-571368 212/1 2 - สามชุก สามชุก สุพรรณบุรี ขายปลีก  3/2556  10 ม.ค.56    
115 นายศักดิ์ชัย  ยศศักดิ์ศรี นายศักดิ์ชัย  ยศศักดิ์ศรี 081-2588280 450/2 - ประชาธิปไตย ท่าพี่เลี้ยง เมือง สุพรรณบุรี ขายปลีก  6/2554  10 ม.ค.56    
116 นายสนิท ดุษฎีโหนด บริษัทเอฟแอนด์เอฟฟู้ด จำกัด 089-2543682-84 61 3 ทุ่งคอก-ดอนตาเพชร บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี ขายส่งและขายปลีก 35/2550  14 ม.ค.56 0594198 1564096
117 น.ส.สมพร ขำเรือง ร้านนพรัตน์ฟาร์มคลีนิก 035-531421 60 - ราษฎร์นิยม สองพี่น้อง สองพี่น้อง สุพรรณบุรี ขายปลีก 113/2550  14 ม.ค.56 0611860 1572222
118 นางเล็ก สุขสถาวรพันธุ์ ร้านชัยถาวรพันธุ์ 035-531084 1317 - - สองพี่น้อง สองพี่น้อง สุพรรณบุรี ขายส่งและขายปลีก 114/2550  14 ม.ค.56 0608412 1574113
119 นางสุนันท์ แซ่อึ้ง นางสุนันท์  แซ่อึ้ง 035-531236 3 - บางลี่-หนองวัลย์เปรียง สองพี่น้อง สองพี่น้อง สุพรรณบุรี ขายปลีก 115/2550  14 ม.ค.56 0612036 1573175  
120 นายธีระศักดิ์ อมรชัยยาพิทักษ์ ร้านอมรสิน 035-589168 358 10 - ทุ่งคอก สองพี่น้อง สุพรรณบุรี ขายปลีก 116/2550  14 ม.ค.56 0601355 1567475
121 นายงิ้ว เซี่ยงฉิน นายงิ้ว  เซี่ยงฉิน 035-589043 286 10 - ทุ่งคอก สองพี่น้อง สุพรรณบุรี ขายปลีก 117/2550  14 ม.ค.56 0601049 1567441
122 นางยิ้น ศิริทรัย์ถาวร นางยิ้น  ศิริทรัพย์ถาวร 035-589072 114 10 - ทุ่งคอก สองพี่น้อง สุพรรณบุรี ขายปลีก 118/2550  14 ม.ค.56 0601351 1567440
123 นางพรรณี ฐานบัญชา ร้านณัฐกิจรุ่งเรืองพานิช 035-589347 380 3 - ทุ่งคอก สองพี่น้อง สุพรรณบุรี ขายปลีก 119/2550  14 ม.ค.56 0600936 1568694
124 น.ส.กรกนก แซ่กี้ นางสาวกรกนก  แซ่กี้ - 40 - - สองพี่น้อง สองพี่น้อง สุพรรณบุรี ขายปลีก 120/2550  14 ม.ค.56 0612118 1573390
125 น.ส.ชุติกาญจน์ โรจน์พิศาลกุล ร้านช.เกษตรพันธ์ 035-532889 - 6 ราษฎร์เจริญ สองพี่น้อง สองพี่น้อง สุพรรณบุรี ขายปลีก 121/2550  14 ม.ค.56 0608412 1574110
126 นางพิมชยา สุขสถาวรพันธุ์ ร้านโชคเสรี - 50 - ราษฎ์ดำรงค์ สองพี่น้อง สองพี่น้อง สุพรรณบุรี ขายปลีก 122/2550  14 ม.ค.56 0612046 1573469
127 นางดาลัด โรจนพิศาลกุล ร้านแช้มการเกษตร 035-531179 43 - ราษฎร์สำราญ สองพี่น้อง สองพี่น้อง สุพรรณบุรี ขายปลีก 123/2550  14 ม.ค.56 0608412 1574113
128 นายเลี่ยงชง แซ่ลิ้ม ร้านท่งพาณิชย์ 035-531245 39 - ราษฎร์สำราญ สองพี่น้อง สองพี่น้อง สุพรรณบุรี ขายปลีก 124/2550  14 ม.ค.56 0608412 1574113
129 นายสมชาย วรทวีธำรงค์ ร้านตังเซงเฮง 035-531118 59 - บางลี่-หนองวัลย์เปรียง สองพี่น้อง สองพี่น้อง สุพรรณบุรี ขายปลีก 127/2550  14 ม.ค.56 0608412 1574113
130 นางดวงเนตร วุฒิเกษตรกิจ ร้านชัยชนะฟาร์ม 081-9433158 181 4 - บ่อสุพรรณ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี ขายส่งและขายปลีก 129/2550  14 ม.ค.56 0597199 1559439
131 น.ส.สายพิณ พิทักษ์วงษ์ ร้านสายพิณอาหารสัตว์ 035-542597 305 9 - ศรีสำราญ สองพี่น้อง สุพรรณบุรี ขายปลีก 157/2550  14 ม.ค.56 0608060 1574404
132 นางจำนงค์ บุญมาก ร้านหมา 086-3378301  1/4 - บางลี่-ลาดบัวหลวง สองพี่น้อง สองพี่น้อง สุพรรณบุรี ขายปลีก  7/2553  14 ม.ค.56 0610268 1572521
133 น.ส.นันทนา สีถัน ร้าน โอ๋ เพ็ทช็อป - 250/3 10 - ทุ่งคอก สองพี่น้อง สุพรรณบุรี ขายปลีก  5/2554  14 ม.ค.56 0601276 1567785
134 น.สพ.สันติ ประสิทธิ์ผล คลินิกสัตว์เลี้ยงหมอสันติ 035-521061 202 - หมื่นหาญ ท่าพี่เลี้ยง เมือง สุพรรณบุรี ขายปลีก 55/2550  14 ม.ค.56 0621197 1599389
135 นายดรัณย์หภพ สังเกิดสุข บริษัทไทยฟีดอินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด 035-451848 170/43-44 - มาลัยแมน รั้วใหญ่ เมือง สุพรรณบุรี ขายส่งและขายปลีก  24/2555  14 ม.ค.56    
136 นายสมชัย ดอนไม้ไทร บริษัทอาร์โก้อินเตอร์เนชั่นแนลซัพพลาย จำกั 035-451868 170/44 - มาลัยแมน รั้วใหญ่ เมือง สุพรรณบุรี ขายส่งและขายปลีก  25/2555  14 ม.ค.56    
137 นางดารา อาษาสุข ร้านปณชัยการเกษตร 035-416319 91/1 4 - มะขามล้ม บางปลาม้า สุพรรณบุรี ขายปลีก 151/2550  17 ม.ค.56 0616975 1600636
138 นายสุเวทย์ จรุงกิจกุล ร้านเสริมสินอาหารสัตว์ 035-422037 121 5 - ไผ่กองดิน บางปลาม้า สุพรรณบุรี ขายปลีก 152/2550  17 ม.ค.56 0635686 1584820
139 นายบุญส่ง จิรธนาโรจน์ ร้านบุญส่งขายอาหารสัตว์ 035-422459  9/1 4 - ไผ่กองดิน บางปลาม้า สุพรรณบุรี ขายปลีก 154/2550  17 ม.ค.56 0634511 1584983
139 นายอมรวุฒิ อนันตทิพเมธี ร้านซุยบุ้งกิมไล้ 035-400330 348 2 - บ้านแหลม บางปลาม้า สุพรรณบุรี ขายปลีก 153/2550  18 ม.ค.56 0623751 1588556
140 นางณัฐนิษฐ์ษา รักแฟง ร้านทองพาฟาร์ม 084-7563098 77/5 4 - มะขามล้ม บางปลาม้า สุพรรณบุรี ขายส่งและขายปลีก  4/2556  18 ม.ค.56    
141 นายสุพจน์ ดอกลำเจียก ร้านแพรวพราวการเกษตร 035-408758 388 6 - โพธิ์พระยา เมือง สุพรรณบุรี ขายปลีก 96/2550  21 ม.ค.56 0621228 1607063
142 นางจิราวรรณ พิมพ์พันธุ์ ร้านจิราวรรณเวชภัณฑ์ 035-400567 331 5 - โคกคราม บางปลาม้า สุพรรณบุรี ขายปลีก 49/2550  21 ม.ค.56 0625425 1592329
143 นายสุเทพ มิตรเกื้อกูล ร้านเต็กอังเภสัช 035-511181 406-8 - พระพันวษา ท่าพี่เลี้ยง เมือง สุพรรณบุรี ขายปลีก 84/2550  29 ม.ค.56 0620659 1599735
144 นายสุรชัย กลิ่นหอม สุรชัยพันธุ์ข้าว 035-423399 79 2 - ตลิ่งชัน เมือง สุพรรณบุรี ขายส่งและขายปลีก 5/2556  15 ก.พ.56    
145 นายไชยา ศักดิ์โสภณกุล ร้าน ส.ปลาทอง 035-511618 76 - พันคำ ท่าพี่เลี้ยง เมือง สุพรรณบุรี ขายปลีก 9/2550  22 ก.พ.56 0620929 1599693
146 น.ส.รัชนก วังพลับ นางสาวรัชนก  วังพลับ - 369/1 - เณรแก้ว ท่าพี่เลี้ยง เมือง สุพรรณบุรี ขายปลีก  94/2550  22 ก.พ.56 0621608 1599590