ทะเบียนผู้ประกอบสถานผลิตอาหารสัตว์  ปี 2556
จังหวัดสุพรรณบุรี
ลำดับ ชื่อ - นามสกุล ชื่อโรงงานผลิตอาหารสัตว์ ที่อยู่ 1 2 3 4 5 6 7 8 หมายเหตุ
ที่ ผู้ประกอบการ เลขที่ หมู่ ตำบล อำเภอ
1 นายปัญญา  จินะปริวัตอาภรณ์ บริษัทคอมแลป  จำกัด 226/5 2 บ้านกร่าง ศรีประจันต์   1              
2 นายชิดชัย  ทรัพทย์ไพบูลย์สุข หจก. ซีซีฟู้ดแลนด์ 99 12 ทุ่งคอก สองพี่น้อง 1       1   1    
3 นายรังสิต  สวัสดิ์กิจธำรง นายรังสิต  สวัสดิ์กิจธำรง ถนนศรีสำราญ 3 สองพี่น้อง สองพี่น้อง             1    
4 นางปราณี  ตันประทุมวงษ์ หจก.เชียงเส็งอาหารสัตว์ 24 ถ.โพธิ์อ้น-หวายสอ สองพี่น้อง สองพี่น้อง             1    
5 นายบุญชู  แตงอ่อน นายบุญชู  แตงอ่อน 218 2 บางเลน สองพี่น้อง             1    
6 นายวินัย  เตียวสมบูรณ์กิจ บริษัท ไทยฟู้ดส์อาหารสัตว์ จก. ถนนมาลัยแมน 3 สระพังลาน อู่ทอง 1                
7 นายวัฒนวุฒิ  หนูนุรักษ์ บริษัท เอเชีย พลัส ฟีด มิลล์ จำกัด  3/5 3 สนามคลี เมือง 1                
8 นายไพบูลย์  เวทยานนท์ บริษัท เวลโนว์ฟีด จำกัด 195 1 วังคัน ด่านช้าง 1                
                               
หมายเหตุ
1. หมายถึง  สถานที่ผลิตอาหารสัตว์สำเร็จรูปและหัวอาหาร
2. หมายถึง  สถานที่ผลิตสารผสมล่วงหน้า / อาหารเสริม
3. หมายถึง  สถานที่ผลิตปลาป่นหรือปลาและกระดูกป่น
4. หมายถึง  สถานที่ผลิตขนสัตว์ปีกป่น
5. หมายถึง  สถานที่ผลิตกากถั่วเหลืองอบ
6. หมายถึง  สถานที่ผลิตรำสกัดน้ำมัน
7. หมายถึง  สถานที่ผลิตข้าวโพดป่น
8. หมายถึง  สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์นมสำหรับสัตว์