สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด  ( เขียงสะอาด )

จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่

ชื่อร้าน

ชื่อผู้ประกอบการ

ที่อยู่

ประเภทของ

ทะเบียนใบรับรองเลขที่

เลขที่

หมู่

ตำบล

อำเภอ

เนื้อสัตว์ที่จำหน่าย

เจ้ยุหมูอินเตอร์

น.ส.ยุภามาศ  เรืองเดช

ตลาดเทศบาล ๓

-

ท่าพี่เลี้ยง

เมือง ฯ

เนื้อสุกร

P - ๐๑ - สพ - ๐๐๑/๒๕๕๓

เจ้ยุหมูอินเตอร์

น.ส.ยุภามาศ  เรืองเดช

ตลาดเทศบาล ๒

-

ท่าพี่เลี้ยง

เมือง ฯ

เนื้อสุกร

P - ๐๑ - สพ - ๐๐๒/๒๕๕๓

เจ้ยุหมูอินเตอร์

น.ส.ยุภามาศ  เรืองเดช

สาขา ร้านตังฮั้ว

-

สนามชัย

เมือง ฯ

เนื้อสุกร

P - ๐๑ - สพ - ๐๐๓/๒๕๕๓

ร้าน สหฟาร์ม

นายสุรชัย  ภู่สุวรรณ

๕๒  ถนนขุนราม

-

ท่าพี่เลี้ยง

เมือง ฯ

เนื้อไก่

Br - ๐๑ - สพ - ๐๐๔/๒๕๕๓

เบทาโกร ช็อป

นายจิรบูรณ์  ประสารพันธุ์

๑๖๙/๑๑-๑๓  ถนนเณรแก้ว

-

ท่าระหัด

เมือง ฯ

เนื้อไก่

Br - ๐๑ - สพ - ๐๐๕/๒๕๕๓

เบทาโกร ช็อป

นายจิรบูรณ์  ประสารพันธุ์

๑๖๙/๑๑-๑๓  ถนนเณรแก้ว

-

ท่าระหัด

เมือง ฯ

เนื้อสุกร

P - ๐๑ - สพ - ๐๐๖/๒๕๕๓

ร้าน ซีพี เฟรชมาร์ท

 (สาขาหมื่นหาญ)

นายเกริกก้อง  ไชยวงศ์

๒๖/๑  ถนนหมื่นหาญ

-

ท่าพี่เลี้ยง

เมือง ฯ

เนื้อสุกร

P - ๐๑ - สพ - ๐๐๗/๒๕๕๓

ร้าน ซีพี เฟรชมาร์ท 

(สาขาหมื่นหาญ)

นายเกริกก้อง  ไชยวงศ์

๒๖/๑  ถนนหมื่นหาญ

-

ท่าพี่เลี้ยง

เมือง ฯ

เนื้อไก่

Br - ๐๑ - สพ - ๐๐๘/๒๕๕๓

ร้าน ซีพี เฟรชมาร์ท 

(สาขามาลัยแมน)

นายเกริกก้อง  ไชยวงศ์

๕๓๖  ถนนมาลัยแมน

-

ท่าระหัด

เมือง ฯ

เนื้อไก่

Br - ๐๑ - สพ - ๐๐๙/๒๕๕๓

๑๐

ร้าน ซีพี เฟรชมาร์ท

(สาขามาลัยแมน)

นายเกริกก้อง  ไชยวงศ์

๕๓๖  ถนนมาลัยแมน

-

ท่าพี่เลี้ยง

เมือง ฯ

เนื้อสุกร

P - ๐๑ - สพ - ๐๑๐/๒๕๕๓

๑๑

ร้าน ซีพี เฟรชมาร์ท

(สาขาอู่ทอง)

นายเกริกก้อง  ไชยวงศ์

๗๒๕ ถนนมาลัยแมน

อู่ทอง

อู่ทอง

เนื้อสุกร

P - ๐๑ - สพ - ๐๑๑ / ๒๕๕๓

๑๒

ร้าน ซีพี เฟรชมาร์ท 

(สาขาอู่ทอง)

นายเกริกก้อง  ไชยวงศ์

๗๒๕ ถนนมาลัยแมน

อู่ทอง

อู่ทอง

เนื้อไก่

Br - ๐๑ - สพ - ๐๑๒ / ๒๕๕๓

๑๓

ร้าน ซีพี เฟรชมาร์ท 

(สาขาอู่ทอง)

นายเกริกก้อง  ไชยวงศ์

๗๒๕ ถนนมาลัยแมน

อู่ทอง

อู่ทอง

เนื้อเป็ด

D - ๐๑ - สพ - ๐๑๓ / ๒๕๕๓

๑๔

ร้าน ซีพี เฟรชมาร์ท 

(สาขาด่านช้าง)

นายเกริกก้อง  ไชยวงศ์

๒๐๘/๑๗

ด่านช้าง

ด่านช้าง

เนื้อเป็ด

D - ๐๑ - สพ - ๐๑๔ / ๒๕๕๓

๑๕

ร้าน ซีพี เฟรชมาร์ท 

(สาขาด่านช้าง)

นายเกริกก้อง  ไชยวงศ์

๒๐๘/๑๗

ด่านช้าง

ด่านช้าง

เนื้อไก่

Br - ๐๑ - สพ - ๐๑๕ / ๒๕๕๓

๑๖

ร้าน ซีพี เฟรชมาร์ท 

(สาขาด่านช้าง)

นายเกริกก้อง  ไชยวงศ์

๒๐๘/๑๗

ด่านช้าง

ด่านช้าง

เนื้อสุกร

P - ๐๑ - สพ - ๐๑๖ / ๒๕๕๓

๑๗

ร้าน ฮามีด๊ะห์

นางอลิษา  ศรีเมฆ

ตลาดแม่จู

สามชุก

สามชุก

เนื้อโค - กระบือ

C - ๐๑ - สพ - ๐๑๗ / ๒๕๕๕

๑๘

ร้าน วัชรา

นางสาววัชรา  แสงใย

ตลาดแม่จู

สามชุก

สามชุก

เนื้อสุกร

P - ๐๑ - สพ - ๐๑๘ / ๒๕๕๕

๑๙

ร้าน ทองคำ

นายทองคำ  สว่างศรี

ตลาดแม่จู

สามชุก

สามชุก

เนื้อสุกร

P - ๐๑ - สพ - ๐๑๙ / ๒๕๕๕

๒๐

ร้าน วาสนา

นางวาสนา  สว่างศรี

ตลาดแม่จู

สามชุก

สามชุก

เนื้อไก่

Br - ๐๑ -  สพ - ๐๒๐ / ๒๕๕๕

๒๑

ร้าน กิมหลิน

นางกิมหลิน  ฐิตพงษ์

ตลาดแม่จู

สามชุก

สามชุก

เนื้อไก่

Br - ๐๑ - สพ - ๐๒๑ / ๒๕๕๕

๒๒

ร้าน เจ๊ตี๋ เป็ดย่าง เป็ดพะโล้

นางถาวัลย์  ธัญญเจริญ

สามชุก ตลาดร้อยปี

สามชุก

สามชุก

เนื้อเป็ด

D - ๐๑ - สพ - ๐๒๒ / ๒๕๕๕

๒๓

ร้าน เป็ดย่างจ่าเฉิด

นางนงลักษณ์  เจริญสวัสดิ์

สามชุก ตลาดร้อยปี

สามชุก

สามชุก

เนื้อเป็ด

D - ๐๑ - สพ - ๐๒๓ / ๒๕๕๕

๒๔

ร้าน ตี๋หมูอบ

นายวิวัธ  สุนทราพันธรักษ์

สามชุก ตลาดร้อยปี

สามชุก

สามชุก

เนื้อสุกร

P - ๐๑ - สพ - ๐๒๔ / ๒๕๕๕

๒๕

ร้าน หรั่งศรีโรจน์

นางมัลลิกา  ประพฤติดี

สามชุก ตลาดร้อยปี

สามชุก

สามชุก

เนื้อสุกร

P - ๐๑ - สพ - ๐๒๕ / ๒๕๕๕

๒๖

ร้านเจ๊อ้วนหมูสด

นางดรุณี  งามทองเหลือง

ตลาดสดเทศบาลริมเขื่อนบน

-

ท่าพี่เลี้ยง

เมืองฯ

เนื้อสุกร

P - ๐๑ - สพ - ๐๒๖/๒๕๕๕

๒๗

ร้านเฮียอี้ - วาสนาหมูสด

นายขจรเดช  คุณตะโนด

ตลาดสดเทศบาลริมเขื่อนบน

-

ท่าพี่เลี้ยง

เมืองฯ

เนื้อสุกร

P - ๐๑ - สพ - ๐๒๗/๒๕๕๕

๒๘

ร้านทองดี - เนียร

นายหัสดี  แตงอ่อน

ตลาดสดเทศบาลริมเขื่อนบน

-

ท่าพี่เลี้ยง

เมืองฯ

เนื้อสุกร

P - ๐๑ - สพ - ๐๒๘/๒๕๕๕

๒๙

ร้านเขียงหมูเจ๊นัย

นายชาตรี  รุ่งเรืองศรี

ตลาดสดเทศบาลริมเขื่อนบน

-

ท่าพี่เลี้ยง

เมืองฯ

เนื้อสุกร

P - ๐๑ - สพ - ๐๒๙/๒๕๕๕

๓๐

ร้านมณฑาหมูสด

นายประคอง  สุขเมือง

ตลาดสดเทศบาลริมเขื่อนบน

-

ท่าพี่เลี้ยง

เมืองฯ

เนื้อสุกร

P - ๐๑ - สพ - ๐๓๐/๒๕๕๕

๓๑

ร้านเจ๊มลหมูสด

นางวิมล  สิงห์เสวก

ตลาดสดเทศบาลริมเขื่อนบน

-

ท่าพี่เลี้ยง

เมืองฯ

เนื้อสุกร

P - ๐๑ - สพ - ๐๓๑/๒๕๕๕

๓๒

ร้านตาโย่งหมูสดตลอดเวลา

นางสุวรรณา  หลักกนก

ตลาดสดเทศบาลริมเขื่อนบน

-

ท่าพี่เลี้ยง

เมืองฯ

เนื้อสุกร

P - ๐๑ - สพ - ๐๓๒/๒๕๕๕

๓๓

ร้านเจ๊จันทร์หมูสดตลอดเวลา

นางทองจันทร์  สิทธิแก้ว

ตลาดสดเทศบาลตลาดล่าง

-

ท่าพี่เลี้ยง

เมืองฯ

เนื้อสุกร

P - ๐๑ - สพ - ๐๓๓/๒๕๕๕

๓๔

ร้านเจ๊แหม่มหมูสด

นายพิศิษฏ์  สินปพนสถาน

ตลาดสดเทศบาล 3  อาคาร 1

-

ท่าพี่เลี้ยง

เมืองฯ

เนื้อสุกร

P - ๐๑ - สพ - ๐๓๔/๒๕๕๕

๓๕

ร้านพัชมนหมูสด

นางสาวพัชมน  มูลผล

ตลาดสดเทศบาล 3  อาคาร 1

-

ท่าพี่เลี้ยง

เมืองฯ

เนื้อสุกร

P - ๐๑ - สพ - ๐๓๕/๒๕๕๕

๓๖

ร้านสมชายหมูสด

นายสมชาย  สุพรรณวิวัฒน์

ตลาดสดเทศบาล

-

ท่าพี่เลี้ยง

เมืองฯ

เนื้อสุกร

P - ๐๑ - สพ - ๐๓๖/๒๕๕๕

๓๗

ร้านเจ๊หมู น้องเปิ่ล

หมูสดตลาดเวลา

นางสาวนิตยา  ปิ่นไชโย

ตลาดสดเทศบาลริมเขื่อนบน

-

ท่าพี่เลี้ยง

เมืองฯ

เนื้อสุกร

P - ๐๑ - สพ - ๐๓๗/๒๕๕๕

๓๘

ร้าน เจ้เล็ก

นางฐิติพร สุพรศิลป์ชัย

ตลาดสดเทศบาลริมเขื่อนบน

-

ท่าพี่เลี้ยง

เมืองฯ

เนื้อสุกร

P - ๐๑ - สพ - ๐๓๘/๒๕๕๖

๓๙

ร้าน ตาใจหมูสด

น.ส.กาญจนา เพ็ชรกิจ

ตลาดสดเทศบาลริมเขื่อนบน

-

ท่าพี่เลี้ยง

เมืองฯ

เนื้อสุกร

P - ๐๑ - สพ - ๐๓๙/๒๕๕๖

๔๐

ร้าน วราภรณ์

น.ส.วราภรณ์ เป้าพรหมมา

ตลาดสดเทศบาลริมเขื่อนบน

-

ท่าพี่เลี้ยง

เมืองฯ

เนื้อสุกร

P - ๐๑ - สพ - ๐๔๐/๒๕๕๖

๔๑

ร้าน เฮียสั่งหมูสด

นายธนัชญ์ ศรีสุภผลโภชน์

ตลาดสดเทศบาลริมเขื่อนบน

-

ท่าพี่เลี้ยง

เมืองฯ

เนื้อสุกร

P - ๐๑ - สพ - ๐๔๑/๒๕๕๖

๔๒

ร้าน เจ๊ลัคนาหมูสด

น.ส.ลัคคนา วิบูลย์พันธุ์

ตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

-

ท่าพี่เลี้ยง

เมืองฯ

เนื้อสุกร

P - ๐๑ - สพ - ๐๔๒/๒๕๕๖

๔๓

ร้าน ชีพ - เจ๊ฟ้า หมูสด

นายชีพ  เทพบุตร

ตลาดเจ๊ลุ้ย

หนองหญ้าไซ

หนองหญ้าไซ

เนื้อสุกร

P - ๐๗ - สพ - ๐๔๓/๒๕๕๗

๔๔

ร้าน ตาเขียงหมู

นางลลิตา  สุริยาวงษ์

ตลาดเจ๊ลุ้ย

หนองหญ้าไซ

หนองหญ้าไซ

เนื้อสุกร

P - ๐๗ - สพ - ๐๔๔/๒๕๕๗

๔๕

ร้าน สมจิตร

นางวรีวรรณ์  เทศศรีเมือง

ตลาดเจ๊ลุ้ย

หนองหญ้าไซ

หนองหญ้าไซ

เนื้อสุกร

P - ๐๗ - สพ - ๐๔๕/๒๕๕๗

๔๖

ร้าน แน่งน้อย หมูสด

นางแน่งน้อย  แก้วเรือง

ตลาดเจ๊ลุ้ย

หนองหญ้าไซ

หนองหญ้าไซ

เนื้อสุกร

P - ๐๗ - สพ - ๐๔๖/๒๕๕๗

๔๗

ร้าน สำราญ - ทับทิม

นายสำราญ  เล้าประชา

ตลาดเจ๊ลุ้ย

หนองหญ้าไซ

หนองหญ้าไซ

เนื้อสุกร

P - ๐๗ - สพ - ๐๔๗/๒๕๕๗

๔๘

ร้าน แกลบเขียงหมู

นางพัชรินทร์  เทพบุตร

ตลาดเจ๊ลุ้ย

หนองหญ้าไซ

หนองหญ้าไซ

เนื้อสุกร

P - ๐๗ - สพ - ๐๔๘/๒๕๕๗

๔๙

ร้าน ป้าเคียงเขียงหมู

นางเคียง  ทองสุข

ตลาดเจ๊ลุ้ย

หนองหญ้าไซ

หนองหญ้าไซ

เนื้อสุกร

P - ๐๗ - สพ - ๐๔๙/๒๕๕๗

๕๐