การให้บริการ

• ให้บริการด้านการเลี้ยงสัตว์ การสุขาภิบาล การป้องกันและบำบัดโรคสัตว์

• ขออนุญาตค้าสัตว์ – ซากสัตว์

• ขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ – ซากสัตว์

• ขออนุญาตจำหน่ายอาหารสัตว์ / ต่ออายุ

• การขออนุญาตตั้งและดำเนินการสถานพยาบาลสัตว์

• การขอรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ , เป็ด , ไก่ไข่ , สุกร

• การขออนุญาตผลิตอาหารสัตว์

• การขออนุญาตรับรองสถานที่กักสัตว์ปลายทาง

• การขอจดทะเบียนผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์

• การชันสูตรโรคสัตว์เบื้องต้น

• การจำหน่ายวัคซีน

ขั้นตอนการให้บริการเกษตรกรของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
     
ลำดับ รับบริการเรื่อง ขั้นตอน หลักฐานที่ใช้ กลุ่มงาน
ที่        
1 เคลื่อนย้ายสัตว์ปีก, 1. เขียนคำร้องขอเคลื่อนย้ายตามแบบ ร.1 1. หนังสือรับรองจากปลายทาง 30 วัน พัฒนาสุขภาพสัตว์
  ไข่พันธุ์ 2. ตรวจสอบหลักฐาน รัศมี 10 กม. ที่ผ่านมา ไม่พบโรคไข้หวัดนก  
    3. ปศุสัตว์จังหวัดอนุญาตเคลื่อนย้าย 2. หนังสืออนุญาตให้ลงเลี้ยงสัตว์ปีกใหม่  
      3. ผลการตรวจ AI  
      4. หมายเลขทะเบียนยานพาหนะและ  
      เส้นทางการเคลื่อนย้าย  
         
2 ส่งตัวอย่างตรวจ 1. เขียนแบบฟอร์มส่งตัวอย่าง หรือ 1. สถานที่เลี้ยง พัฒนาสุขภาพสัตว์
  วิเคราะห์ เบิกอุปกรณ์เก็บตัวอย่าง 2. ประวัติสัตว์  
    2. ตรวจรับตัวอย่าง    
         
3 ขออนุญาตตั้ง 1. เขียนคำร้อง 1. รูปขนาด 4 x 5 ซม. 4 รูป (2 นิ้ว) พัฒนาสุขภาพสัตว์
  สถานพยาบาลสัตว์ 2. ตรวจสอบหลักฐาน 2. ใบรับรองแพทย์  
    3. เสียค่าธรรมเนียม 3. สำเนาใบอนุญาตบำบัดโรค  
      4. ใบอนุญาตเจ้าของกิจการหรือสัญญาเช่า  
      อาคาร  
      5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  
      6. สำเนาทะเบียนบ้าน  
      7. แผนผังสถานที่อนุญาต  
         
4 ขอรับรองสถาน 1. เขียนคำร้อง 1. แบบ ตร.1 พัฒนาสุขภาพสัตว์
  กักกันสัตว์เพื่อการ 2. ตรวจสอบหลักฐาน 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  
  นำเข้าและส่งออก   3. สำเนาทะเบียนบ้าน  
  ระหว่างประเทศ   4. หนังสือมอบอำนาจ  
      5. หนังสือรับรองบริษัทจดทะเบียน  
      6. แผนที่ตัวฟาร์ม  
      7. รูปถ่ายฟาร์มคอกสัตว์  
         
5 จำหน่ายวัคซีน 1. แจ้งความจำนงค์ต้องการซื้อวัคซีน 1. บัตรประจำตัวประชาชน พัฒนาสุขภาพสัตว์
    2. จ่ายเงินค่าวัคซีนกับเจ้าหน้าที่การเงิน    
    3. รับวัคซีน    
         
6 ขออนุญาตค้าซากสัตว์ 1. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน 1. บัตรประจำตัวประชาชน ฝ่ายบริหารทั่วไป
    2. เขียนคำร้องตามแบบใบ ร.1    
    3. เสียค่าธรรมเนียม    
         
         
7 ขออนุญาตค้าสัตว์ 1. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชน 1. บัตรประจำตัวประชาชน ฝ่ายบริหารทั่วไป
    2. เขียนคำร้องตามแบบใบ ร.1    
    3. เสียค่าธรรมเนียม    
         
8 ขอใบรับรองประกอบ 1. เกษตรกรยื่นความจำนงค์ขอใบรับรอง 1. บัตรประจำตัวประชาชน พัฒนาเทคโนโลยี
  อาชีพการเลี้ยงสัตว์ การประกอบอาชีพ   การปศุสัตว์
    2. รอรับใบรับรองการประกอบอาชีพ    
    การเลี้ยงสัตว์    
         
9 ขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ 1. เกษตรกรยื่นความจำนงค์ขอขึ้น 1. บัตรประจำตัวประชาชน พัฒนาเทคโนโลยี
    ทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์   การปศุสัตว์
    2. กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม    
    ขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์    
         
10 หนังสืออนุญาต 1. รับคำร้องขอใบมฐฟ.1 1. ใบคำร้องขอ มฐฟ.1 พัฒนาสุขภาพสัตว์
  ลงลูกไก่ 2. ตรวจสอบหลักฐาน 2. ใบประเมินฟาร์ม (อำเภอประเมิน)  
    3. ปศุสัตว์จังหวัดอนุญาตลงลูกไก่ 3. ใบองค์ประกอบ 5 ประการ  
      (อำเภอประเมิน)  
      4. ผลตรวจโรคของพ่อพันธุ์ - แม่พันธุ์ (AI)  
         
11 ขอรับรองมาตรฐาน 1. รับคำร้องจากผู้ประกอบการ 1. ใบคำร้องขอ มฐฟ.1 พัฒนาคุณภาพ
  ฟาร์ม และขอต่ออายุ 2. ตรวจสอบหลักฐาน 2. ใบองค์ประกอบ 5 ประการ สินค้าปศุสัตว์
  มาตรฐานฟาร์ม 3. รวบรวมเอกสารส่ง สสอ.1 (อำเภอประเมิน)  
    4. กำหนดวันตรวจร่วมกับ สสอ.1 3. สำเนาทะเบียนบ้าน  
      4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  
      5. สำเนาใบประกาศผู้ผ่านการอบรมผู้  
      ประกอบการ  
      6. ใบสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม  
      7. รูปถ่ายภายในฟาร์ม เช่น ประตูฟาร์ม,  
      ห้องอาหาร, สภาพโรงเรือน ฯลฯ  
      8. แผนผังภายในฟาร์มและแผนที่เดินทาง  
      ไปฟาร์มพอสังเขป  
      9. คืนใบประกาศฉบับเดิม (กรณีขอต่ออายุ  
      มาตรฐานฟาร์ม)  
      10. ขอต่ออายุมาตรฐานฟาร์มให้ส่งคำร้อง  
      ก่อนหมดอายุ 1 เดือน  
         
         
12 ขอต่ออายุใบอนุญาต 1. เขียนคำร้องขอต่อใบอนุญาตผลิต 1. คำขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์ พัฒนาคุณภาพ
  ผลิตอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ 2. สำเนาทะเบียนบ้าน สินค้าปศุสัตว์
    2. ตรวจสอบหลักฐาน 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  
    3. เจ้าหน้าที่ออกตรวจสอบสถานที่ผลิต 4. คืนใบขออนุญาตผลิตอาหารสัตว์(ฉบับเดิม)  
    อาหารสัตว์    
    4. รวบรวมหลักฐานเสนอปศุสัตว์จังหวัด    
    5. ปศุสัตว์จังหวัดอนุญาตต่อใบอนุญาต    
    ผลิตอาหารสัตว์    
    6. รวบรวมหลักฐานทั้งหมดส่งกรมปศุสัตว์    
    (สำนักพัฒนาระบบและรับรอง    
    มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์)    
         
13 ขออนุญาตขายอาหาร 1. เขียนคำร้องขออนุญาตขายอาหารสัตว์ 1. คำขออนุญาตขายอาหารสัตว์และต่ออายุ พัฒนาคุณภาพ
  สัตว์และต่ออายุใบ และต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ สินค้าปศุสัตว์
  อนุญาตขายอาหารสัตว์ 2. ตรวจสอบหลักฐาน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน  
    3. ปศุสัตว์จังหวัดอนุญาต 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  
      4. แผนที่เดินทางไปร้านขายอาหารสัตว์  
      พอสังเขป  
      5. กรณีต่ออายุให้คืนใบอนุญาตฉบับเดิม  
      6. ค่าธรรมเนียมขออนุญาตขายอาหารสัตว์  
      ขายปลีก 100 บาท ขายปลีกและขายส่ง  
      300 บาท  
         

Home

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี : Suphanburi Provincial Livestock Office
เลขที่ 26 หมู่ 4 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000  
โทรศัพท์ 0-3555-5466, 0-3555-5597 โทรสาร 0-3554-5477  E-mail : pvlo_spr@dld.go.th
 
Best view resolution 1024 x 768 pixels : Web Browser Internet Explorer version 6.0