Update : 27 June, 2013
::หลักเกณฑ์การประกวดเรียงความ งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2556
::ใบสมัครเรียงความเรื่องแพะ
::ข้อบังคับชมรมแพะ-แกะจังหวัดสุพรรณบุรี
::เอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงแพะนมและการแปรรูปนํ้านม”
::โครงการอบรม “เพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงแพะนมและการแปรรูปน้ำนม”
::โครงการอบรมเกษตรกร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดปศุสัตว์