Update : 21 February, 2018
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำเอกสารฝึกอบรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-2-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-2-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-2-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-2-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9-2-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9-2-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8-2-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำเอกสารฝึกอบรม จำนวน 120 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2-2-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2-2-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1-2-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1-2-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่นและอุปกรณ์สำหรับรถยนต์ราชการ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-1-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังเก็บไนโตรเจนเหลว จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-1-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-1-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-1-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-1-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้แช่วัคซีน จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-1-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-1-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-1-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-1-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กก5047 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-1-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ผ9953 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8-1-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายไฟโทรศัพท์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8-1-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ประจำเดือน มกราคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3-1-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ประเภทสนามและกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-12-60
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือการเกษตร (เครื่องสับหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-12-60
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นท์เตอร์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-11-60
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-11-60
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-11-60
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บฉ 551 สพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-11-60
::ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23-11-60
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1-11-60
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-10-60
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 5205 สพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-10-60
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 1046 สพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-10-60
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 5614 สพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-10-60
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2-10-60
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-9-60
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-9-60
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและแผยแพร่ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-9-60
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-9-60
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-9-60
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพลาสติกชีสสำหรับแพะแกะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-9-60
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ประจำเดือน กันยายน 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1-9-60
::ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 4-7-60
::ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 7-10-59
::ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร 29-1-59
::ประกวดสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ 14-1-59
::ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 13-1-59
::ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร 12-1-59
::ประกาศสอบราคาซื้อรางอาหารสำหรับแพะ-แกะ 4-1-59
::ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลและป้ายโครงเหล็กพร้อมติดตั้ง 10-6-58
::ประกาศสอบราคาซื้อปัจจัยการผลิต โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557/2558 10-3-58
::ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ 27-2-58
::ประกาศสอบราคาจ้างทำบ่อก๊าซชีวภาพ 17-2-58
::ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2-2-58
::ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ 2-2-58
::ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ 29-12-57
::ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 21-11-57
::ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุเวชภัณฑ์ 8-8-57
::ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 6-8-57
::ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร 4-7-57
::ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ทำบ่อก๊าซชีวภาพ(พร้อมประกอบ)จำนวน 55 บ่อ 12-6-57
::ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำบ่อก๊าซชีวภาพ 30 บ่อ 9-6-57
::ประกาศสอบราคาจ้างเหมาพัฒนาประสิทธิภาพฟาร์มสุกรจังหวัดสุพรรณบุรี 26-5-57
::ประกาศสอบราคาจ้างเหมาสุ่มเก็บตัวอย่างและส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 250 ตัวอย่าง 21-5-57
::ประกาศสอบราคาจ้างเหมาสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มแพะ 21-5-57
::ประกาศสอบราคาจ้างเหมาสุ่มเก็บตัวอย่างและส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 21-5-57
::ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร 14-5-57
::ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำบรรจุภัณฑ์ 2-5-57
::ประกาศสอบราคาจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 10-4-57
::ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ 26-2-57
::ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำบ่อก๊าซชีวภาพ 30 บ่อ 21-2-57
::ประกาศสอบราคาซื้อแพะลูกผสมพันธุ์พื้นเมือง 8-5-56
::ประกาศสอบราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์(ถุงพลาสติกพร้อมตราสัญลักษณ์) 26-4-56
::ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร 22-4-56
::ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุเวชภัณฑ์ 19-4-56
::ประกาศสอบราคาจ้างเหมาสุ่มเก็บตัวอย่างและส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 5-4-56
::ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำบ่อก๊าซชีวภาพ 26-3-56
::ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 8-8-55
::ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำบ่อก๊าซชีวภาพ 13-6-55
::ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์(โค) 7-6-55
::สอบราคาจ้างห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อชำแหละ 20-5-54
::ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร 8-6-53