Update : 18 September, 2018
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14-9-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7-9-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7-9-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7-9-61
::ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5-9-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3-9-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสุ่มตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-8-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17-8-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-8-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิล จำนวน 50 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3-8-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3-8-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ประจำเดือนสิงหาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1-8-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25-7-61
::ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13-7-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5-7-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2-7-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้าย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-6-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-6-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 6833 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-6-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 1049 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14-6-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-6-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1-6-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1-6-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นก 4497 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1-6-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1-6-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-5-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-5-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-5-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-5-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-5-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-5-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11-5-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9-5-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 672 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7-5-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 6833 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4-5-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาออกแบบบรรจุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2-5-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2-5-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1-5-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1-5-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-4-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำบ่อแก๊ส จำนวน 12 บ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-4-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ประจำเดือน เมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2-4-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-3-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้าย จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-3-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27-3-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-3-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-3-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-3-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-3-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23-3-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-3-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (พ่อพันธุ์แพะ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-3-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-3-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-3-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-3-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-3-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-3-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-3-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-3-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ประจำเดือน มีนาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2-3-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่ารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 8 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-2-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-2-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเสื้อสครับ จำนวน 30 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-2-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 672 สพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-2-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 5205 สพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-2-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำเอกสารฝึกอบรม จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-2-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-2-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-2-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-2-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9-2-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9-2-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8-2-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำเอกสารฝึกอบรม จำนวน 120 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2-2-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2-2-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปั่นเม็ดเลือดแดง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1-2-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1-2-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่นและอุปกรณ์สำหรับรถยนต์ราชการ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-1-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังเก็บไนโตรเจนเหลว จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-1-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-1-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26-1-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24-1-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมตู้แช่วัคซีน จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22-1-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-1-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16-1-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-1-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กก5047 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-1-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ผ9953 สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8-1-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายไฟโทรศัพท์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8-1-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ประจำเดือน มกราคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3-1-61
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ประเภทสนามและกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-12-60
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือการเกษตร (เครื่องสับหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13-12-60
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ (เครื่องปริ้นท์เตอร์) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-11-60
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-11-60
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุครุภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21-11-60
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บฉ 551 สพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15-11-60
::ประกาศประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์ประเภทยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23-11-60
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1-11-60
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-10-60
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 5205 สพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-10-60
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข 1046 สพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-10-60
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กค 5614 สพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31-10-60
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ประจำเดือน ตุลาคม 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2-10-60
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29-9-60
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28-9-60
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและแผยแพร่ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20-9-60
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-9-60
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19-9-60
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพลาสติกชีสสำหรับแพะแกะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18-9-60
::ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ประจำเดือน กันยายน 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1-9-60
::ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 4-7-60
::ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 7-10-59
::ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร 29-1-59
::ประกวดสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ 14-1-59
::ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การเกษตร 13-1-59
::ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร 12-1-59
::ประกาศสอบราคาซื้อรางอาหารสำหรับแพะ-แกะ 4-1-59
::ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลและป้ายโครงเหล็กพร้อมติดตั้ง 10-6-58
::ประกาศสอบราคาซื้อปัจจัยการผลิต โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2557/2558 10-3-58
::ประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ 27-2-58
::ประกาศสอบราคาจ้างทำบ่อก๊าซชีวภาพ 17-2-58
::ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 2-2-58
::ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ 2-2-58
::ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ 29-12-57
::ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 21-11-57
::ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุเวชภัณฑ์ 8-8-57
::ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 6-8-57
::ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร 4-7-57
::ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์ทำบ่อก๊าซชีวภาพ(พร้อมประกอบ)จำนวน 55 บ่อ 12-6-57
::ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำบ่อก๊าซชีวภาพ 30 บ่อ 9-6-57
::ประกาศสอบราคาจ้างเหมาพัฒนาประสิทธิภาพฟาร์มสุกรจังหวัดสุพรรณบุรี 26-5-57
::ประกาศสอบราคาจ้างเหมาสุ่มเก็บตัวอย่างและส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 250 ตัวอย่าง 21-5-57
::ประกาศสอบราคาจ้างเหมาสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์มแพะ 21-5-57
::ประกาศสอบราคาจ้างเหมาสุ่มเก็บตัวอย่างและส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 21-5-57
::ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร 14-5-57
::ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำบรรจุภัณฑ์ 2-5-57
::ประกาศสอบราคาจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 10-4-57
::ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ 26-2-57
::ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำบ่อก๊าซชีวภาพ 30 บ่อ 21-2-57
::ประกาศสอบราคาซื้อแพะลูกผสมพันธุ์พื้นเมือง 8-5-56
::ประกาศสอบราคาจ้างเหมาออกแบบและจัดทำบรรจุภัณฑ์(ถุงพลาสติกพร้อมตราสัญลักษณ์) 26-4-56
::ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร 22-4-56
::ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุเวชภัณฑ์ 19-4-56
::ประกาศสอบราคาจ้างเหมาสุ่มเก็บตัวอย่างและส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 5-4-56
::ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำบ่อก๊าซชีวภาพ 26-3-56
::ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 8-8-55
::ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำบ่อก๊าซชีวภาพ 13-6-55
::ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์(โค) 7-6-55
::สอบราคาจ้างห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ชิ้นเนื้อชำแหละ 20-5-54
::ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร 8-6-53