Update : 20 September, 2018
 
::ปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง ออกตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์มสัตว์ปีก 10-9-61
 
::วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี 2561 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าสุพรรณบุรี 7-9-61
 
::ปศุสัตว์สุพรรณบุรี ออกตรวจมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 6-9-61
 
::ปศุสัตว์สุพรรณบุรี ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 7 ตรวจประเมินศูนย์เครือข่าย ศพก.ดีเด่น ระดับเขต 16-8-61
 
::ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าตรวจสอบสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ฮาลาลในพื้นที่ อ.เมืองสุพรรณบุรี 7-8-61
 
::ปศุสัตว์สุพรรณ จัดกิจกรรมแข่งขันและสันทนาการงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 15 5-8-61
 
::ปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกในเป็ดไล่ทุ่ง 3-8-61
 
::โครงการพัฒนาโรงเรือนต้นแบบ (One Village One Farm) 3-8-61
 
::ปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง ตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย 2-8-61
 
::ปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้อง เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกสัตว์ปีกที่เลี้ยงบริเวณบ้าน 1-8-61
 
::สนง.ปศอ.สองพี่น้อง ออกตรวจสอบโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน 17-7-61
 
::สนง.ปศจ.สุพรรณบุรี อบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ 16-7-61
 
::สนง.ปศอ.เดิมบางนางบวช รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 12-7-61
 
::สนง.ปศอ.เมืองสุพรรณบุรี ดำเนินกิจกรรมพัฒนาฟาร์มปลอดโรคบลูเซลโลซีส 12-7-61
 
::ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 21-6-61
 
::ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะครั้งที่ 3 วัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 15-6-61
 
::ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 วัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 13-6-61
 
::ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ วัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 11-6-61
 
::ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 1 อัตรา 28-5-61
 
::สนง.ปศจ.สุพรรณบุรี ร่วมงานสืบสานวัฒนธรรมสงกรานต์ปีใหม่ไทย กรมปศุสัตว์ 18-4-61
 
::สนง.ปศจ.สุพรรณบุรี ร่วมงานเย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ ประจำปี 2561 13-4-61
 
::สนง.ปศจ.สุพรรณบุรี จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาการผลิตโคขุนทวารวดี 19-2-61
 
::สนง.ปศอ.สองพี่น้อง ดำเนินการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุก 30-1-61
 
::สนง.ปศอ.เดิมบางนางบวช ดำเนินโครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมวอย่างถาวร 30-1-61
 
::สนง.ปศอ.เดิมบางนางบวช ดำเนินกิจกรรมสำรวจภูมิคุ้มกันโรคในไก่เนื้อ 29-1-61
 
::สนง.ปศอ.สองพี่น้อง ฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561 29-1-61
 
::สนง.ปศอ.ศรีประจันต์ ดำเนินการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุก 29-1-61
 
::สนง.ปศอ.ด่านช้าง ดำเนินการจัดการสุนัขจรจัดพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว 26-1-61
 
::สนง.ปศจ.สุพรรณบุรี จัดฝึกอบรมเกษตรกรแปลงใหญ่แพะ 26-1-61
 
::สนง.ปศอ.ศรีประจันต์ ฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561 23-1-61
 
::สนง.ปศอ.สองพี่น้อง ดำเนินการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุก 23-1-61
 
::สนง.ปศอ.เมืองสุพรรณบุรี ดำเนินการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุก 23-1-61
 
::สนง.ปศอ.เมืองสุพรรณบุรี ฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561 19-1-61
 
::สนง.ปศอ.เดิมบางนางบวช ดำเนินการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุก 18-1-61
 
::สนง.ปศอ.ศรีประจันต์ ดำเนินการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุก 17-1-61
 
::สนง.ปศอ.ดอนเจดีย์ ดำเนินการเจาะเลือดโคเพื่อทดสอบโรคแท้งติดต่อและวัณโรคในโคก่อนเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือ 17-1-61
 
::สนง.ปศอ.เดิมบางนางบวช ฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561 11-1-61
 
::สนง.ปศอ.อู่ทอง ออกบริการเจาะเลือดแพะเพือทดสอบโรคบลูเซลโลซีสให้เกษตรกรในพื้นที่ 5-1-61
 
::สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี จัดหน่วยรักษาพยาบาลสัตว์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชน อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี 23-11-60
 
::สนง.ปศจ.สุพรรณบุรี จัดอบรมเกษตรกร "การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงแพะนมและการแปรรูปน้ำนม" 22-11-60
 
::กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์และกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนมดิบ ในพื้นที่ อ.เมือง อ.อู่ทอง และอ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 21-11-60
 
::สนง.ปศจ.สุพรรณบุรี ตรวจมาตรฐานฟาร์มนกกระทาในพื้นที่ อ.เมืองสุพรรณบุรี 1-11-60
 
::สนง.ปศจ.สุพรรณบุรี จัดประชุมเจ้าหน้าที่จ้างเหมาภายใต้โครงการจ้างเหมางานเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงต่อโรคระบาดในสัตว์ปีก 31-10-60
 
::สนง.ปศอ.สองพี่น้อง ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อเฝ้าระวังโรคในพื้นที่เสี่ยง 17-10-60
 
::สนง.ปศจ.สุพรรณบุรี ตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์มนกกระทาในพื้นที่ อ.เมืองสุพรรณบุรี 12-10-60
 
::สนง.ปศจ.สุพรรณบุรี ร่วมตรวจสอบการกักตุนสินค้าในพื้นที่ อ.เมืองสุพรรณบุรี 11-10-60
 
::สนง.ปศจ.สุพรรณบุรี เข้าตรวจสอบการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์แห่งใหม่ในพื้นที่ อ.สามชุก 11-10-60
 
::สนง.ปศจ.สุพรรณบุรี ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในแหล่งนกธรรมชาติหนาแน่น 10-10-60
 
::สนง.ปศจ.สุพรรณบุรี จัดประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและลดความเสี่ยงโรคระบาดในสัตว์ปีก 9-10-60
 
::สนง.ปศจ.สุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย อ.เดิมบางนางบวช 9-10-60
 
::สนง.ปศจ.สุพรรณบุรี ร่วมตรวจประเมินโครงการฟาร์มต้นแบบภายใต้โครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ 6-10-60
 
::สนง.ปศจ.สุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย อ.ด่านช้าง 6-10-60
 
::สนง.ปศจ.สุพรรณบุรี ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย อ.เดิมบางนางบวช 6-10-60
 
::สนง.ปศจ.สุพรรณบุรี ร่วมตรวจรับรองโรงผลิตอาหารสัตว์ อ.ดอนเจดีย์ 5-10-60
 
::สนง.ปศจ.สุพรรณบุรี ตรวจสอบผลกระทบด้านปศุสัตว์กรณีบ่อบำบัดน้ำเสียของบริษัทไทยอะโกรเอ็นเนอร์ยีพังเสียหาย 4-10-60
 
::สนง.ปศจ.สุพรรณบุรี จัดประชุมผู้ประกอบการฟาร์มนกกระทาเพื่อยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงเข้าสู่ระบบมาตรฐานฟาร์ม 26-9-60
 
::สนง.ปศจ.สุพรรณบุรี เก็บตัวอย่างซีรั่มในสุกรเพื่อประเมินสถานะโรค PRRS ในสุกร 28-8-60
 
::สนง.ปศจ.สุพรรณบุรี ตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์และที่พักซากสัตว์ 28-8-60
 
::สนง.ปศจ.สุพรรณบุรี ฝึกอบรมเกษตรกรโครงการปรับระบบการเลี้ยงสุกรเพื่อป้องกันโรคและประเมินสถานะโรค PRRS 22-8-60
 
::สนง.ปศจ.สุพรรณบุรี ทำลายซากสัตว์ปีกที่เคลื่อนย้ายโดยไม่ได้รับอนุญาต 15-8-60
 
::ปศุสัตว์สุพรรณบุรี จัดหน่วยรักษาพยาบาลสัตว์เคลื่อนที่ 22-6-60
 
::ปศจ.สุพรรณบุรี ออกปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9-6-60
 
::ปศอ.เมืองสุพรรณบุรี อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2560 24-5-60
 
::ปศจ.สุพรรณบุรี จัดงานประกวดแพะ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 19-5-60
 
::ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดแพะ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 1-5-60
 
::ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 28-3-60
 
::ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 3 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 23-3-60
 
::ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 21-3-60
 
::ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะ วัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 17-3-60
 
::ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 6-3-60
 
::ประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 19-1-60
 
::กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ตรวจต่ออายุสนามชนไก่ 7-12-59
 
::กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มโคนม 7-12-59
 
::ปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวช ออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่์ 7-12-59
 
::กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจติดตามโรงผลิตอาหารสัตว์ 6-12-59
 
::ปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค Hemo และ Fmd 6-12-59
 
::ตรวจติดตามการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน 6-12-59
 
::กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ออกตรวจเยี่ยมและเก็บข้อมูล 1-12-59
 
::ปศจ.สุพรรณบุรี จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง 19-5-59
 
::ปศจ.สุพรรณบุรี จัดอบรมโครงการฝึกอบรมเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง 17-5-59
 
::ปศอ.เดิมบางนางบวช ดำเนินโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 16-5-59
 
::กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการเลี้ยงโคเนื้อและพืชอาหารสัตว์ 13-5-59
 
::ปศอ.เมืองสุพรรณบุรี อบรมเกษตรกรโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558/2559 13-5-59
 
::กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ดำเนินการฝังไมโครชิฟกระบือเพศเมียและสัตว์ในโครงการธนาคารโค-กระบือ 11-5-59
 
::กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ เข้าตรวจสอบสถานที่ขายอาหารสัตว์หรือขายยาสัตว์ 11-5-59
 
::กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ เข้าจับกุมโรงฆ่าสัตว์ที่ไม่มีใบอนุญาต 7-5-59
 
::กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ จัดหน่วยรักษาพยาบาลสัตว์เคลื่อนที่ภายใต้โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 4-5-59
 
::รายชื่อบุคคลที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4-5-59
 
::กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ เข้าตรวจผู้ประกอบการโครงการเขียงสะอาด 1-5-59
 
::ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 3 วัน เวลา และสถานที่สอบ การประเมินสมรรถนะ 29-4-59
 
::กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ เข้าตรวจสอบสถานที่ขายอาหารสัตว์หรือขายยาสัตว์ 28-4-59
 
::ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 วัน เวลา และสถานที่สอบ การประเมินสมรรถนะ 27-4-59
 
::ปศอ.หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2559 26-4-59
 
::ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ วัน เวลา และสถานที่สอบ การประเมินสมรรถนะ 25-4-59
 
::กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ ออกตรวจติดตามโรงงานผลิตอาหารสัตว์ 22-4-59
 
::ปศอ.หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2559 22-4-59
 
::กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า ออกให้คำแนะนำในการก่อสร้างโรงฆ่าสุกร 22-4-59
 
::ปศอ.สองพี่น้อง สุพรรณบุรี ร่วมปฏิบัติกิจกรรมศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 22-4-59
 
::ปศอ.เมืองสุพรรณบุรี ร่วมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2559 21-4-59
 
::ปศอ.หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2559 21-4-59
 
::กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ จัดหน่วยรักษาพยาบาลสัตว์เคลื่อนที่ภายใต้โครงหน่วยราชการให้บริการประชาชน(ปจว.) 21-4-59
 
::ปศอ.สองพี่น้อง สุพรรณบุรี จัดอบรม/ประชุมสัมมนาเรื่องการสร้างเครือข่ายการเลี้ยงกระบือแบบประณีต 18-4-59
 
::ปศอ.หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี อบรมเกษตรกรในโครงการอบรมเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลิตภาพและการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี2558/2559 18-4-59
 
::ปศอ.ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี อบรมเกษตรกรในโครงการอบรมเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลิตภาพและการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี2558/2559 18-4-59
 
::ปศอ.สามชุก สุพรรณบุรี อบรมเกษตรกรในโครงการอบรมเกษตรกรเพื่อเพิ่มผลิตภาพและการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี2558/2559 18-4-59
 
::ปศอ.ดอนเจดีย์ ออกหน่วยรักษาพยาบาลสัตว์เคลื่อนที่ 8-4-59
 
::ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล 8-4-59
 
::ปศอ.สามชุก สุพรรณบุรี ประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ 5-4-59
 
::ปศจ.สุพรรณบุรี จัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตและการจัดการสินค้าปศุสัตว์ด้านโคเนื้อ-โคนม ปีงบประมาณ 2559 30-3-59
 
::ปศอ.เมืองสุพรรณบุรี เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ 25-3-59
 
::กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ สุพรรณบุรี ตรวจประเมินโรงฆ่าสุกร 24-3-59
 
::ปศอ.เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและผ่าตัดทำหมันสุนัขแมว 23-3-59
 
::กลุ่มพัฒนาสุขภาพฯ ดำเนินการประเมินหน่วยผสมเทียมประจำปี 2559 17-3-59
 
::ปศอ.เมืองสุพรรณบุรี ออกเยียมเยียนเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ 16-3-59
 
::กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ สุพรรณบุรี ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มสุกร 14-3-59
 
::ปศอ.ศรีประจันต์ สุพรรณบุรีออกอบรมให้คำแนะนำตามโครงการ 14-3-59
 
::ปศอ.สองพี่น้อง สุพรรณบุรี ร่วมประชุมเพื่อทำการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 10-3-59
 
::กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ เข้าตรวจสอบเรื่องร้องเรียนฟาร์มสุกร 10-3-59
 
::กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ ตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อ 7-3-59
 
::ปศจ.สุพรรณบุรี จัดพิธีมอบอาหารสัตว์ปีก วัสดุอุปกรณ์โรงเรือนสัตว์ปีก พันธุ์สัตว์ไก่ไข่ เป็ดไข่ และไก่เพศผู้ 4-3-59
 
::กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ ตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อ 3-3-59
 
::กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ตรวจเยี่ยมฟาร์มโคนมในพื้นที่ อ.ศรีประจันต์ 10-2-59
 
::ปศอ.ศรีประจันต์ สุพรรณบุรี มอบพันธุ์เป็ดเทศให้แก่เกษตรกร 5-2-59
 
::กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ สุพรรณบุรี ตรวจสารเบต้าอะโกนิสท์ในปัสสาวะสุกร อ.เมือง 4-2-59
 
::ปศอ.เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี แจกพันธุ์เป็ดเทศให้แก่เกษตรกร (รอบ3) 4-2-59
 
::กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ สุพรรณบุรี ตรวจมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อ อ.สองพี่น้อง 1-2-59
 
::กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ สุพรรณบุรีออกตรวจสารเบต้าอะโกนิสท์ในปัสสาวะสุกร อ.บางปลาม้า 1-2-59
 
::ปศจ.สุพรรณบุรีเข้าร่วมพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ 21-1-59
 
::ปศจ.สุพรรณบุรีร่วมประชุมกำหนดการพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ 23-1-59
 
::ปศอ.หนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี ออกเก็บตัวอย่าง cloacal swab เป็ดไข่ไล่ทุ่ง 21-1-59
 
::ปศอ.เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรีแจกพันธุ์เป็ดเทศให้แก่เกษตรกร 21-1-59
 
::ปศอ.อู่ทอง สุพรรณบุรีตรวจประเมินกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะอู่ทอง 19-1-59
 
::กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ สุพรรณบุรีออกตรวจสารเบต้าอะโกนิสท์ในปัสสาวะสุกร 19-1-59
 
::ปศอ.สามชุก สุพรรณบุรี ส่งมอบพันธุ์เป็ดตามโครงการาสร้างรายได้จากปศุสัตว์ในฤดูแล้ง 15-1-59
 
::ปศอ.ศรีประจันต์ ส่งมอบพันธุ์เป็ดเทศตามโครงการสร้างรายได้จากปศุสัตว์ในฤดูแล้ง 14-1-59
 
::ปศอ.สองพี่น้อง สุพรรณบุรี ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 14-1-59
 
::ปศอ.เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี ร่วมติดตั้งบ่อแก๊สชีวภาพและตรวจสอบข้อร้องเรียน 13-1-59
 
::ตัวแทนปศจ.สุพรรณบุรีเข้าร่วมเสวนาพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อของไทยเพื่อการส่งออกต่างประเทศ 12-1-59
 
::กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ สุพรรณบุรีออกเก็บตัวอย่างกล้ามเนื้อสุกรในโรงฆ่าสัตว์ 11-1-59
 
::ปศอ.เมืองสุพรรณบุรี ตรวจสอบกรณีร้องเรียนฟาร์มสุกรส่งกลิ่นรบกวน 11-1-59
 
::ปศอ.สองพี่น้องร่วมประชุมแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ 11-1-59
 
::ปศอ.สุพรรณบุรีจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะ 8-1-59
 
::ปศอ.สามชุกร่วมกับปศจ.สุพรรณบุรีสาธิตการทำอาหารเสริมอัดก้อนสำหรับแพะ 6-1-59
 
::ปศอ.ศรีประจันต์ร่วมออกโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 6-1-59
 
::ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมโครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือเฉลิมพระเกียรติฯ 30-12-58
 
::ปศอ.ศรีประจันต์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการทำอาหารอัดก้อนคุณภาพสูง 23-12-58
 
::ปศอ.สองพี่น้อง ร่วมให้ความรู้เกษตรกรเรื่องการทำอาหารก้อนคุณภาพสูง 21-12-58
 
::กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ สุพรรณบุรี ตรวจติดตามโรงผลิตอาหารสัตว์ 16-12-58
 
::กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ สุพรรณบุรี ออกตรวจมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง 15-12-58
 
::ปศอ.ศรีประจันต์ จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระะบการผลิตสุกร 14-12-58
 
::กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ สุพรรณบุรี ออกตรวจมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง 14-12-58
 
::กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ สุพรรณบุรีออกตรวจมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อในพื้นที่อ.หนองหญ้าไซ 24-12-58
 
::กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ สุพรรณบุรส่งตัวอย่างตามแผนหาสารตกค้าง 23-12-58
 
::กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ สุพรรณบุรีจัดอบรมสัมมนาผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ 22-12-58
 
::สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมโครงการมอบกรรมสิทธิและไถ่ชีวิตโค-กระบือ 20-12-58
 
::กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ สุพรรณบุรีตรวจติดตามโรงผลิตอาหารสัตว์ 18-12-58
 
::กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ สุพรรณบุรีออกตรวจมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ อ.ศรีประจันต์ 19-11-58
 
::กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ สุพรรณบุรีออกตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่อ.เมืองสุพรรณบุรี 19-11-58
 
::ปศอ.สามชุกร่วมกับปศจ.สุพรรณบุรีจัดอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยด้านไก่พื้นเมือง 19-11-58
 
::ปศอ.หนองหญ้าไซร่วมกับปศจ.สุพรรณบุรีจัดอบรมเกษตกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยด้านไก่พื้นเมือง 17-11-58
 
::กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ สุพรรณบุรีออกตรวจมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อ อ.ด่านช้างและ อ.เดิมบางนางบวช 17-11-58
 
::กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ สุพรรณบุรีออกตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่อ.อู่ทอง 17-11-58
 
::กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ สุพรรณบุรีออกตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่อ.หนองหญ้าไซ 16-11-58
 
::ปศอ.เมืองสุพรรณบุรีร่วมกับปศจ.สุพรรณบุรีจัดอบรมเกษตกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรปลอดภัยด้านไก่พื้นเมือง 16-11-58
 
::กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ สุพรรณบุรีออกตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่อ.ด่านช้าง 16-11-58
 
::กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ออกตรวจมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อพื้นที่อำเภอบางปลาม้า 13-11-58
 
::ปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ร่วมลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเป็ดไล่ทุ่ง 13-11-58
 
::กลุ่มพัฒนาสุขภาพฯ สุพรรณบุรีออกตรวจมาตรฐานฟาร์มสุกรในพื้นที่ อ.ดอนเจดีย์ 12-11-58
 
::ปศอ.สองพี่น้องลงเก็บพื้นที่ตัวอย่าง Oropharyngeal swab ฟาร์มไก่ไข่ไม่มาตรฐาน 12-11-58
 
::ปศอ.สองพี่น้องประชุมผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง 11-11-58
 
::ตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำแก่เกษตร และฉีดยาพยาธิ – ยาบำรุงให้กับกระบือ 11-11-58
 
::ปศอ.เมืองสุพรรณบุรีประชุมแนวทางแก้ไขปัญหาประชาชนได้รับความเดือนร้อนจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 11-11-58
 
::ปศอ.ดอนเจดีย์ออกตรวจต่ออายุมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อ 11-11-58
 
::ปศอ.ดอนเจดีย์ลงพื้นที่ฉีดยารักษาพยาธิในเลือดโค 11-11-58
 
::ปศอ.ด่านช้าง ออกเก็บตัวอย่างไก่ไข่ฟาร์มมาตรฐาน 10-11-58
 
::กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ สุพรรณบุรีตรวจโรงงานผลิตนม เพื่อพัฒนาคุณภาพนม 10-11-58
 
::ปศจ.สุพรรณบุรี พร้อมด้วย ปศอ.ดอนเจดีย์ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเป็ดไล่ทุ่ง 10-11-58
 
::ปศอ.เมืองสุพรรณบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีร้องเรียนฟาร์มสุกร 9-11-58
 
::ปศอ.สองพี่น้องออกให้บริการฉีดยาคุมกำเนิดและยาถ่ายพยาธิให้กับสุนัขและแมว 9-11-58
 
::กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ สุพรรณบุรีพร้อม ปศอ.ดอนเจดีย์ออกตรวจโรงฆ่าสัตว์ 9-11-58
 
::กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ สุพรรณบุรีพร้อมด้วย ปศอ.สามชุกออกตรวจโรงฆ่าสัตว์ 9-11-58
 
::กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ สุพรรณบุรีพร้อมด้วย ปศอ.เดิมบางนางบวชออกตรวจโรงฆ่าสัตว์ 6-11-58
 
::กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ สุพรรณบุรีลงพื้นที่ตรวจติดตามงานด้านสิ่งแวดล้อมฟาร์มสุกร 6-11-58
 
::กลุ่มพัฒนาสุขภาพฯ สุพรรณบุรีพร้อมด้วย ปศอ.อู่ทองออกตรวจอายุมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อ 5-11-58
 
::ปศอ.สองพี่น้อง ออกหน่วยให้บริการประชาชนในพื้นที่เขต ต.เนินพระปรางค์ อ.สองพี่น้อง 5-11-58
 
::กลุ่มพัฒนาสุขภาพฯ สุพรรณบุรีพร้อมด้วย ปศอ.เมืองสุพรรณบุรีลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเป็ดไล่ทุ่ง 4-11-58
 
::ออกพื้นที่ตรวจโรงฆ่าสัตว์ 4-11-58
 
::ออกหน่วยให้คำแนะนำส่งเสริมการเลี้ยงแพะ 4-11-58
 
::เก็บตัวอย่างน้ำเสียจากโรงฆ่าสัตว์และฟาร์ม 3-11-58
 
::ประชุมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมือง 3-11-58
 
::เยี่ยมเยียนกลุ่มผู้เลี้ยงเกษตรกรรายย่อย 3-11-58
 
::ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำการป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก 3-11-58
 
::ออกพื้นที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการตั้งโรงฆ่าสัตว์ 3-11-58
 
::ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 2-11-58
 
::ประชุมกลุ่มผู้เลี้ยงสุกร 2-11-58
 
::ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล 29-10-58
 
::ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะครั้งที่ 3 ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล 26-10-58
 
::ออกตรวจมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อ พื้นที่อำเภอบางปลาม้า 26-10-58
 
::ปศุสัตว์อำเภออู่ทองออกหน่วยอำเภอยิ้มบริการประชาชน 22-10-58
 
::ปศุสัตว์อำเภอศรีประจันต์ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง 21-10-58
 
::ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรีคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรปลอดภัย 21-10-58
 
::ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล 21-10-58
 
::ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรีร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 20-10-58
 
::ปศุสัตว์อำเภอหนองหญ้าไซรับสมัครเกษตรกรร่วมโครงการแก้ปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี 2558/2559 20-10-58
 
::ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ วัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 19-10-58
 
::ตรวจประเมินเกษตรกรดีเด่นระดับเขต 7 16-10-58
 
::ปศุสัตว์อำเภอสองพี่น้องร่วมประชุมแก้ปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี 2558/2559 14-10-58
 
::ปศุสัตว์สุพรรณบุรีร่วมประชุมแก้ปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี 2558/2559 13-10-58
 
::ปศุสัตว์สุพรรณบุรีเข้าดูพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ 8-10-58
 
::ปศุสัตว์อำเภอสามชุกนำคณะเข้าตรวจสอบฟาร์มสุกร 2-10-58
 
::ปศุสัตว์อำเภอเดิมบางนางบวชนำคณะเข้าตรวจเยี่ยมฟาร์มสุกร 2-10-58
 
::ปศุสัตว์อำเภอด่านช้างจัดอบรมให้ความรู้เกษตรกร 2-10-58
 
::ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2-10-58
 
::ปศุสัตว์สุพรรณบุรีตรวจสอบการลักลอบใช้สารเร่งเนื้อแดง 1-10-58
 
::หน่วยบริการประชาชนอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ (อ.สองพี่น้อง) 17-9-58
 
::ประชุมประชาคมโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (อ.เมืองสุพรรณบุรี) 17-9-58
 
::ประชุมประชาคมโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (อ.เมืองสุพรรณบุรี) 16-9-58
 
::ตรวจสอบสต๊อกนม UHT 16-9-58
 
::ตรวจนับนม UHT (อ.หนองหญ้าไซ) 16-9-58
 
::ประชุมการตรวจรับรองฟาร์มสุกรปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย 15-9-58
 
::ตรวจเยี่ยมฟาร์มเลี้ยงโคเนื้อ (อ.เดิมบางนางบวช) 14-9-58
 
::ปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร (อ.ศรีประจันต์) 11-9-58
 
::เยี่ยมเยือนเกษตรกรเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (อ.ดอนเจดีย์) 10-9-58
 
::เยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโค (อ.เมืองสุพรรณบุรี) 9-9-58
 
::รณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (อ.สองพี่น้อง) 8-9-58
 
::ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง (อ.ศรีประจันต์) 8-9-58
 
::ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 8-9-58
 
::เยี่ยมเยียนกลุ่มโคเนื้อ (อ.เดิมบางนางบวช) 7-9-58
 
::มอบเงินชดเชยช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ 27-8-58
 
::ออกเยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง 27-8-58
 
::อบรมเกษตรกรโคนมหนองหญ้าไซทำแร่ธาตุก้อนสำหรับโคนม 26-8-58
 
::โครงการปรับระบบการเลี้ยงสุกรเพื่อป้องกันโรคและประเมินสถานะโรค PRRS 25-8-58
 
::กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 2558 (อ.เมืองสุพรรณบุรี) 19-8-58
 
::ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ 18-8-58
 
::ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่่ 17-8-58
 
::ออกสำรวจฟาร์มสุกร 13-8-58
 
::ออกช่วยเหลือเยี่ยมเยียนเกษตรกร รับทราบและแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร (อ.เดิมบางนางบวช) 11-8-58
 
::กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง 2558 (อ.เมืองสุพรรณบุรี) 10-8-58
 
::ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 7-8-58
 
::ออกช่วยเหลือเยี่ยมเยียนเกษตรกร รับทราบและแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร (อ.เมืองสุพรรณบุรี) 6-8-58
 
::ออกช่วยเหลือเยี่ยมเยียนเกษตรกร รับทราบและแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร (อ.เดิมบางนางบวช) 3-8-58
 
::ออกช่วยเหลือเยี่ยมเยียนเกษตรกร รับทราบและแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร (อ.ดอนเจดีย์) 29-7-58
 
::ออกช่วยเหลือเยี่ยมเยียนเกษตรกร รับทราบและแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร (อ.อู่ทอง) 28-7-58
 
::ชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เพื่อสร้างการรับรู้ภาคเกษตร (อ.ด่านช้าง) 28-7-58
 
::ออกช่วยเหลือเยี่ยมเยียนเกษตรกร รับทราบและแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร (อ.สามชุก) 27-7-58
 
::ออกช่วยเหลือเยี่ยมเยียนเกษตรกร รับทราบและแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร บ่าย (อ.หนองหญ้าไซ) 27-7-58
 
::ออกช่วยเหลือเยี่ยมเยียนเกษตรกร รับทราบและแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร (อ.ดอนเจดีย์) 27-7-58
 
::ออกช่วยเหลือเยี่ยมเยียนเกษตรกร รับทราบและแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร เช้า (อ.หนองหญ้าไซ) 27-7-58
 
::ออกช่วยเหลือเยี่ยมเยียนเกษตรกร รับทราบและแก้ไขปัญหาให้เกษตรกร (อ.เมืองสุพรรณบุรี) 25-7-58
 
::ออกหน่วยให้ความรู้ด้านปศุสัตว์ 24-7-58
 
::ประชุมคณะทำงานชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เพื่อสร้างการรับรู้ภาคเกษตร (อ.เมืองสุพรรณบุรี) 24-7-58
 
::ประชุมคณะทำงานชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เพื่อสร้างการรับรู้ภาคเกษตร (อ.ด่านช้าง) 24-7-58
 
::ประชุมคณะทำงานชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เพื่อสร้างการรับรู้ภาคเกษตร (อ.ดอนเจดีย์) 24-7-58
 
::ประชุมผู้นำและเกษตรกร 23-7-58
 
::พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี 23-7-58
 
::ประชุมคณะทำงานชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เพื่อสร้างการรับรู้ภาคเกษตร (อ.สองพี่น้อง) 23-7-58
 
::ประชุมคณะทำงานชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เพื่อสร้างการรับรู้ภาคเกษตร (อ.หนองหญ้าไซ) 23-7-58
 
::ออกปฏิบัติงานเก็บน้ำนมดิบ 21-7-58
 
::ประชุมคณะทำงานชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เพื่อสร้างการรับรู้ภาคเกษตร (อ.ศรีประจันต์) 20-7-58
 
::ออกเจาะเลือดตามโครงการความชุกของโรคบรูเซลโลซีส โรคข้อ และสมองอักเสบ 17-7-58
 
::X – ray ค้นหาโรคไข้หวัดนก ครั้งที่ 2/58 17-7-58
 
::งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) 17-7-58
 
::ตรวจติดตามและเก็บตัวอย่างน้ำเสียฟาร์มสุกร 14-7-58
 
::ตรวจมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ 14-7-58
 
::คลินิกรักษาพยาบาลสัตว์เคลื่อนที่ 7-7-58
 
::สำรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคในไก่ที่ได้รับวัคซีน 7-7-58
 
::สรุปผลโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง 7-7-58
 
::ออกเจาะเลือดแพะ 3-7-58
 
::ออกเจาะเลือดโครงการฟาร์มปลอดโรคบลูเซลโลซีส 1-7-58
 
::โครงการฟาร์มปลอดโรคบลูเซลโลซีส 30-6-58
 
::โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้หวัดนก 29-6-58
 
::ออกเจาะเลือดสัตว์กีบคู่ 29-6-58
 
::ทดสอบโรคทูเบอร์คูโลซีสในกระบือพ่อพันธุ์ 29-6-58
 
::โครงการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด) อ.เมืองสุพรรณบุรี 25-6-58
 
::การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุุนัขบ้า ในสุนัขและแมว 24-6-58
 
::โครงการปรับระบบการเลี้ยงสุกรโรค PRRS ในสุกร 24-6-58
 
::โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้ม 23-6-58
 
::การตรวจติดตามโครงการธนาคารโค-กระบือ 18-6-58
 
::การตรวจรับรองฟาร์มปลอดโรคบรูเซลโลซีสใน แพ – แกะ 15-6-58
 
::ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 12-6-58
 
::การตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด) อ.เมืองสุพรรณบุรี 9-6-58
 
::การตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด) อ.สามชุก 8-6-58
 
::โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ 3-6-58
 
::ตรวจเลือดโรคแท้งติดต่อในแพะ 2-6-58
 
::โครงการสัตวแพทย์อาสาอาเซียน ปี 2558 1-6-58
 
::โครงการตรวจมาตรฐาน GMP ศูนย์รับน้ำนมดิบ 27-5-58
 
::โครงการตรวจโรคโลหิตจางติดเชื้อในม้า 27-5-58
 
::โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 21-5-58
 
::โครงการตรวจสอบการปลดแม่ไก่ไข่ 19-5-58
 
::โครงการมอบกรรมสิทธิ์ไถ่ชีวิตโค-กระบือ 15-5-58
 
::โครงการหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ 14-5-58
 
::โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2558 22-4-58
 
::ปศุสัตว์สุพรรณบุรีร่วมกิจกรรมงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2558 30-3-58
 
::ปศุสัตว์สุพรรณบุรีดำเนินการเก็บตัวอย่างซีรั่มโคเนื้อ 11-3-58
 
::ปศุสัตว์สุพรรณบุรีออกหน่วยรักษาพยาบาลสัตว์เคลื่อนที่ อ.ดอนเจดีย์ 19-2-58
 
::ปศุสัตว์สุพรรณบุรีร่วมตรวจติดตาม GMP ศูนย์รวมน้ำนมดิบ 13-2-58
 
::ปศุสัตว์สุพรรณบุรีร่วมกิจกรรมส่งมอบผลงานเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน 10-2-58
 
::ปศุสัตว์สุพรรณบุรีดำเนินโครงการฟาร์มปลอดโรคพีอาร์อาร์เอส (PRRS) ปี 2558 5-2-58
 
::ปศุสัตว์สุพรรณบุรีตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกลิ่นเหม็นจากฟาร์มไก่เนื้อ อ.หนองหญ้าไซ 27-1-58
 
::ปศุสัตว์สุพรรณบุรีตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกลิ่นเหม็นจากฟาร์มสุกร อ.เมืองสุพรรณบุรี 27-1-58
 
::ปศุสัตว์สุพรรณบุรีตรวจสอบรับรองสนามชนไก่/ซ้อนชนไก่จังหวัดสุพรรณบุรี 17-12-57
 
::ปศุสัตว์สุพรรณบุรีตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกลิ่นเหม็นจากฟาร์มไก่ไข่ 28-11-57
 
::ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 24-10-57
 
::ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะครั้งที่ 3 วันเวลา และสถานที่สอบ 21-10-57
 
::ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 17-10-57
 
::ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ วันเวลา และสถานที่สอบ 13-10-57
 
::รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3-10-57
 
::หน่วยรักษาพยาบาลสัตว์เคลื่อนที่ประจำเดือนสิงหาคม 2557 22-07-57
 
::หนังสือขอเชิญประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2557 16-07-57
 
::หน่วยรักษาพยาบาลสัตว์เคลื่อนที่ประจำเดือนกรกฎาคม 2557 25-06-57
 
::หนังสือขอเชิญประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2557 22-06-57
 
::หนังสือขอเชิญประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2557 21-05-57
 
::หน่วยรักษาพยาบาลสัตว์เคลื่อนที่ประจำเดือนมิถุนายน 2557 15-05-57
 
::รายชื่อบุคคลที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 29-04-57
 
::ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 3 วันเวลา และสถานที่สอบ 24-04-57
 
::ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 วันเวลา และสถานที่สอบ 22-04-57
 
::หนังสือขอเชิญประชุมประจำเดือนเมษายน 2557 10-04-57
 
::ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ วันเวลา และสถานที่สอบ 08-04-57
 
::ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 27-03-57
 
::ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรีออกหน่วยบริการโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 20-02-57
 
::บริจาคโคเข้าโครงการ ธนาคารโค - กระบือ ฯ 4-12-56
 
::มอบหญ้าแพงโกล่าแห้งอัดฟ่อน 24-9-56
 
::ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. ๒๕๕๖" 18-9-56
 
::กิจกรรม "ทำความสะอาดครั้งใหญ่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖" ( Big Cleaning Day 2013 ) 10-9-56
 
::กิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. ๒๕๕๖" (World Rabies Day 2013) 6-9-56
 
::มอบหญ้าแพงโกล่าแห้งอัดฟ่อน 6-9-56
 
::บริจาคโคเข้าโครงการ ธนาคารโค - กระบือ ฯ 29-8-56
 
::อบต.พลับพลาไชยดูงานการปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 22-8-56
 
::กลุ่มเทคโนฯ มอบปัจจัยการผลิต 22-8-56
 
::ปศุสัตว์มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ 14-8-56
 
::โครงการเนื้อนมไข่ปลอดภัย เด็กไทยสุขภาพดี รร.หนองหญ้าไซวิทยา 5-8-56
 
::โครงการเนื้อนมไข่ปลอดภัย เด็กไทยสุขภาพดี รร.บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ 2-8-56
 
::ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรีออกหน่วยรักษาพยาบาลสัตว์เคลื่อนที่ เดือนกรกฎาคม 2556 25-7-56
 
::การจัดกิจกรรมแข่งขันและสันทนาการงานแพะแห่งชาติครั้งที่ 10 จ.สระบุรี 13-6-56
 
::ปศุสัตว์ออกหน่วยบริการโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน 23-5-56
 
::ประชุมชมรมแพะ-แกะจังหวัดสุพรรณบุรี 28-5-56
 
::มอบรางวัลกลุ่มธนาคารโคกระบือดีเด่น 5-5-56
 
::บริจาคโคเข้าโครงการ ธนาคารโค - กระบือ ฯ 10-4-56
 
::โครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน และสาธิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 2-4-56
 
::โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมกับอบต.ด่านช้าง 28-3-56
 
::โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมกับเทศบาลตำบลทุ่งคอก 27-3-56
 
::โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมกับเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 22-3-56
 
::โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมกับอบต.สระยายโสม 21-3-56
 
::โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมกับเทศบาลตำบลเดิมบางนางบวช 20-3-56
 
::โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมกับเทศบาลตำบลตะค่า 19-3-56
 
::โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ 18-3-56
 
::โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมกับอบต.สระพังลาน 15-3-56
 
::ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 3 15-2-56
 
::ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 13-2-56
 
::ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบประเมินสมรรถนะ 4-2-56
 
::ประชาสัมพันธ์กิจกรรม การชดเชยการลดกำลังการผลิตไข่ไก่ 2556 28-1-56
 
::ปศุสัตว์สุพรรณบุรีทำทะเบียนประวัติและตรวจโรคโคนม ประจำปี 2556 25-1-56
 
::ปศุสัตว์สุพรรณบุรีออกหน่วยรักษาพยาบาลสัตว์เคลื่อนที่ เดือนกุมภาพันธ์ 2556 24-1-56
 
::ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 23-1-56
 
::ปศุสัตว์สุพรรณบุรีจัดกิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ.2555 (World Rabies Day 2012) 19-9-55
 
::เตรียมความพร้อมรับวิกฤต ปศุสัตว์รู้ทันสู้ภัยน้ำท่วม 17-9-55
 
::ปศอ.หนองหญ้าไซจัดอบรมเกษตรกรโครงการควบคุมป้องกันโรคในสัตว์ปีก ประจำปี 2555 7-9-55
 
::ขอเชิญร่วมกิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโรค ปี พ.ศ. 2555 (World Rabies Day 2012) 4-9-55
 
::คณะผู้พิพากษาสมทบจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมด้วยคุณมณฑา จำปาเงิน ร่วมโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ 9-8-55
 
::คณะผู้พิพากษาสมทบจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ 1-8-55
 
::ประมวลภาพสัมมนาและศึกษาดูงานระบบการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตรปลอดภัยด้านปศุสัตว์ จ.ชลบุรี 16-7-55
 
::ประมวลภาพโครงการ "อาหารปลอดภัยเด็กไทยสุขภาพดี" 25-6-55
 
::ปศุสัตว์สุพรรณบุรีจัดสัมมนาและศึกษาดูงานระบบการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตรปลอดภัยด้านปศุสัตว์ จ.ชลบุรี 22-6-55
 
::ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมโครงการ "อาหารปลอดภัยเด็กไทยสุขภาพดี" 18-6-55
 
::ปศุสัตว์สุพรรณจัดฝึกอบรมเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมือง อ.อู่ทอง 18-5-55
 
::ปศุสัตว์สุพรรณจัดฝึกอบรมเกษตกรเลี้ยงแพะแกะ อ.อู่ทอง 17-5-55
 
::ปศุสัตว์สุพรรณจัดฝึกอบรมเกษตรกรเลี้ยงไก่พื้นเมือง อ.หนองหญ้าไซ 11-5-55
 
::ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรีรับมอบโล่เกียรติคุณ 2 รางวัล 11-5-55
 
::ปศุสัตว์สุพรรณจัดฝึกอบรมเกษตรกรเลี้ยงโคนม 24-4-55
 
::ประมวลภาพโครงการสร้างแหล่งท่องเที่ยวปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดสุพรรณบุรี 20-2-55
 
::โครงการสร้างแหล่งท่องเที่ยวปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2555 10-2-55
 
::สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกันทำงานความสะอาดสำนักงาน 17-1-55
 
::โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ี 28-12-54
 
::พิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2554 27-12-54
 
::สุพรรณบุรีตรวจต่ออายุสนามชนไก่ 7-12-54
 
::วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโรค จังหวัดสุพรรณบุรี 22-9-54
 
::โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 24-8-54
 
::โครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ หัวหน้าตรวจบัญชีสหกรณ์สุพรรณบุรี 19-8-54
 
::โครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบือ 12-8-54
 
::โครงการปล่อยโคกระบือเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 9-8-54
 
::ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินไถ่ชีวิตโค - กระบือ 24-3-54
 
::โครงการฝึกอบรมเกษตรกรด้านสุขภาพสัตว์ ปีงบประมาณ 2554 28-3-54
 
::ปศุสัตว์สุพรรณบุรี ร่วมโครงการซ้อมแผนปฏิบัติงานการเฝ้าระวังและการควบคุมโรคไข้หวัดนก 24-3-54
 
::ประกาศสอบราคาจ้างเหมาผลิตสปอตและออกอากาศทางสถานีวิทยุ 18-3-54
 
::ประมวลภาพการจัดประชุมฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2554 10-2-54
 
::ปศุสัตว์สุพรรณบุรีจัดประชุมฝึกอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2554 8-2-54
 
::ปศุสัตว์สุพรรณบุรีจัดสัมมนาและศึกษาดูงานระบบการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรปลอดภัยด้านปศุสัตว์ จ.เพชรบูรณ์ 1-2-54
 
::โครงการเกษตรสุพรรณร่วมใจรักภักดีกษัตริย์เฉลิมพระเกียรติฯ 3-12-53
 
::โครงการสัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 2-12-53
 
::ปศุสัตว์สุพรรณบุรีมอบเกียรติบัตรให้เจ้าหน้าที่ผู้มีคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น 26-8-53
 
::ไถ่ชีวิตโคโดยเสด็จพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12-8-53
 
::ปศุสัตว์สุพรรณบุรีอบรมอาสาปศูสัตว์ (อสป.) ประจำปี 2553 25-6-53
 
::ปศุสัตว์สุพรรณบุรีจัดโครงการค่ายผู้นำเยาวชนเรียนรู้โรคไข้หวัดนก 9-6-53
 
::การประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดพัฒนาแผนงาน และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของกรมปศุสัตว์ ผู้เข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารกรมปศุสัตว์   ร่วมกับ ผอ.สำนัก/กอง ส่วนกลาง ผอ.สสอ.ที่ 1-9 และปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศวันที่ 14-16 มิถุนายน 2553
  สถานที่ : ณ บึงฉวากรีสอร์ท อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
3-6-53
 
::ปศุสัตว์สุพรรณบุรีจัดศึกษาดูงานโครงการพัฒนาฯการเลี้ยงโคเนื้อ ณ โครงการพระราชดำริห้วยทราย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 25-5-53
 
::ขอเชิญเกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาฯ การเลี้ยงโคเนื้อ 30-4-53
 
::ปศุสัตว์สุพรรณบุรีชนะเลิศประกวดกิจกรรม 5 ส ประจำปี 2553 30-4-53
 
::ไฟล์โปรแกรมติดตั้ง intranet อำเภอ 27-1-53
 
::แบบสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ปี พ.ศ. 2553 28-12-52
 
::คู่มือการสำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ปี พ.ศ. 2553 28-12-52
 
::ปศุสัตว์สุพรรณบุรีจัดอบรมสร้างเครือข่ายปศุสัตว์รุ่นเยาว์ อ.สองพี่น้อง 16-12-52
 
::ขอเชิญร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือภายใต้โครงการจัดพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 1-12-52
 
::วัคซีนจำหน่ายประำจำเดือน พฤศจิกายน 2552 18-11-52
 
::สุพรรณบุรีจัดพิธีมอบใบรับรองระบบ "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ครั้งที่ 1 ปี 2552 12-11-52
 
::สุพรรณบุรี เรียกประชุมคณะกรรมการโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน ครั้งที่ 2/2552 6-11-52
 
::สุพรรณบุรีจัดพิธีมอบใบรับรองระบบ "การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ครั้งที่ 1 ปี 2552 12-10-52
 
::วัคซีนจำหน่ายประำจำเดือน ตุลาคม 2552 6-10-52
 
::ปศุสัตว์ร่วมมือ ชาวสุพรรณร่วมใจ ร่วมกันกำจัดภัย ใส่ใจโรคพิษสุนัขบ้า 11-9-52
 
::วัคซีนจำหน่ายประำจำเดือน กันยายน 2552 2-9-52
 
::ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรีจัดโครงการค่ายส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกสำหรับนักเรียน 1-9-52
 
::หลักเกณฑ์การประกวดคำขวัญวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2552 21-8-52
 
::กิจกรรมรณรงค์วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2552 21-8-52
 
::ไถ่ชีวิตโค - กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 11-8-52
 
::วัคซีนจำหน่ายประำจำเดือน สิงหาคม 2552 5-8-52
 
::ปศุสัตว์สุพรรณบุรีจัดอบรมสร้างเครือข่ายปศุสัตว์รุ่นเยาว์ (อ.ด่านช้าง) 22-7-52
 
::สุพรรณบุรีจัดหน่วยรักษาพยาบาลสัตว์เคลื่อนที่ อ.ด่านช้าง 22-7-52
 
::วัคซีนจำหน่ายประำจำเดือน กรกฎาคม 2552 9-7-52
 
::ปศุสัตว์สุพรรณบุรีจัดโครงการค่ายส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกสำหรับนัำกเรียน 1-7-52
 
::ประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชทั่วไป 26-6-52
 
::ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 3 24-6-52
 
::ค่ายส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับโรคไข้หวัดนกสำหรับนักเรียนจังหวัดสุพรรณบุรี 23-6-52
 
::ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 22-6-52
 
::ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะ วัน เวลา และสถานที่สอบ การประเมินสมรรถนะ 18-6-52
 
::รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 3-6-52
 
::วัคซีนจำหน่ายประำจำเดือน มิถุนายน 2552 3-6-52
 
::ปศุสัตว์สุพรรณบุรีอบรมอาสาปศุสัตว์ (อสป.) รุ่นที่ 1/2552 21-5-52
 
::จังหวัดสุพรรณบุรีฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์ (อสป.) ปีงบประมาณ 2552 19-5-52
 
::วัคซีนจำหน่ายประำจำเดือน พฤษภาคม 2552 13-5-52
 
::สุพรรณบุรีจัดฝึกอบรมเกษตรกรฟาร์มสาธิตการเลี้ยงไก่พื้นเมือง 27-4-52
 
::ขอเชิญประชาชนร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน จังหวัดสุพรรณบุรี 22-4-52
 
::วัคซีนจำหน่ายประำจำเดือน เมษายน 2552 1-4-52
 
::ปศุสัตว์สุพรรณบุรีร่วมกับเทศบาลตำบลโพธิ์พระยา รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2552 27-3-52
 
::แผนกิจกรรมหน่วยรักษาพยาบาลสัตว์เคลื่อนที่ ประจำเดือนมีนาคม 2552 (ครั้งที่ 2) 26-3-52
 
::แผนกิจกรรมหน่วยรักษาพยาบาลสัตว์เคลื่อนที่ ประจำเดือนมีนาคม 2552 (ครั้งที่ 1) 25-3-52
 
::ปศุสัตว์สุพรรณบุรีร่วมกับเทศบาลตำบลด่านช้าง รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2552 24-3-52
 
::ปศุสัตว์สุพรรณบุรีร่วมกับเทศบาลตำบลหนองผักนาก รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2552 19-3-52
 
::ปศุสัตว์สุพรรณบุรีร่วมกับ อบต.บางตาเถร รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2552 18-3-52
 
::ประมวลภาพงานรณรงค์เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก กิจกรรมสัญจร "หยุดภัยไข้หวัดนก ไม่เลี้ยงไก่แบบปล่อย" 18-3-52
 
::ปศุสัตว์สุพรรณบุรีร่วมกับ อบต.หนองโพธิ์ รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2552 13-3-52
 
::ปศุสัตว์สุพรรณบุรีร่วมกับเทศบาลตำบลนางบวช รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2552 12-3-52
 
::ปศุสัตว์สุพรรณบุรีร่วมกับเทศบาลตำบลวังยาง รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2552 11-3-52
 
::วัคซีนจำหน่ายประำจำเดือน มีนาคม 2552 10-3-52
 
::งานรณรงค์เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก กิจกรรมสัญจร "หยุดภัยไข้หวัดนก ไม่เลี้ยงไก่แบบปล่อย" 9-3-52
 
::โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัด ปี 2552 ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2552 6-3-52
 
::ปศุสัตว์สุพรรณบุรีสาิธิตการจัดทำ "ไบโอแก๊ส" 2-3-52
 
::วัคซีนจำหน่ายประำจำเดือน กุมภาพันธ์ 2552 25-2-52
 
::งานกระบือและโคเนื้อแห่งชาติ ครั้งที่ 15 จ.นครราชสีมา 25-2-52
 
::สสอ.1 ฝึกอบรมหลักสูตร "ที่ปรึกษาเกษตรกรสำหรับระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ด้านปศุสัตว์" 24-2-52
 
::การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2552 24-2-52
 
::ปศุสัตว์สุพรรณบุรีจัดอบรมสร้างเครือข่ายปศุสัตว์รุ่นเยาว์ (ด่านช้าง) 17-2-52
 
::สุพรรณบุรีจัดหน่วยรักษาพยาบาลสัตว์เคลื่อนที่ อ.ด่านช้าง 16-2-52
 
::ปศุสัตว์สุพรรณบุรีจัดอบรมสร้างเครือข่ายปศุสัตว์รุ่นเยาว์ (หนองหญ้าไซ) 13-2-52
 
::สุพรรณบุรีจัดหน่วยรักษาพยาบาลสัตว์เคลื่อนที่ อ.หนองหญ้าไซ 12-2-52
 
::แผนกิจกรรมหน่วยรักษาพยาบาลสัตว์เคลื่อนที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2552 (ครั้งที่ 2) 11-2-52
 
::แผนกิจกรรมหน่วยรักษาพยาบาลสัตว์เคลื่อนที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2552 (ครั้งที่ 1) 10-2-52
 
::ปศุสัตว์สุพรรณร่วมจัดกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน 7-2-51
 
::ปศุสัตว์สุพรรณบุรีจัดอบรมอาสาปศุสัตว์ 2 หลักสูตร 6-2-52
 
::ปศุสัตว์สุพรรณบุรีจัดอบรมสร้างเครือข่ายปศุสัตว์รุ่นเยาว์ (อ.อู่ทอง) 26-12-51
 
::สุพรรณบุรีจัดหน่วยรักษาพยาบาลสัตว์เคลื่อนที่ อ.อู่ทอง 26-1-52
 
::ปศุสัตว์สุพรรณบุรีจัดอบรมสร้างเครือข่ายปศุสัตว์รุ่นเยาว์ (อ.ดอนเจดีย์) 23-12-51
 
::สุพรรณบุรีจัดหน่วยรักษาพยาบาลสัตว์เคลื่อนที่ อ.ดอนเจดีย์ 23-1-52
 
::ปศุสัตว์สุพรรณบุรีจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ 22-1-52
 
::แผนกิจกรรมหน่วยรักษาพยาบาลสัตว์เคลื่อนที่ ประจำเดือนธันวาคม 2551 (ครั้งที่ 2) 21-1-52
 
::แผนกิจกรรมหน่วยรักษาพยาบาลสัตว์เคลื่อนที่ ประจำเดือนมกราคม 2552 (ครั้งที่ 1) 19-1-52
 
::ปศุสัตว์สุพรรณบุรีจัดประชุมสัมมนา "โครงการเนื้อสัตว์ปีกปลอดภัยฉลองตรุษจีน ปี 2552" 16-1-52
 
::วัคซีนจำหน่ายประจำเดือน มกราคม 2552 14-1-52