ต  า  ร  า  ง  ก  า  ร  ส่  ง  s  w  a  b

ตารางการส่งตัวอย่างสัตว์ปีก(swab) เพื่อการเคลื่อนย้าย
ทุกวันพุธและศุกร์
เวลา 09.00 น.
ระยะเวลาการรอผล 10 วันทำการ
ติดต่อ/สอบถามผลการตรวจได้ที่
www. dld.go.th./pvlo_spr  หรือ  035-555466 
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์