การขายอาหารสัตว์ต้องปฏิบัติตามกฏหมาย
  ผู้ขายอาหารสัตว์จะต้องขอใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ของกรมปศุสัตว์ หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน
5 พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ในการปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 มีอำนาจเข้าไปในสถานที่
ขายอาหารสัตว์ สถานที่เก็บอาหารสัตว์ ในระหว่างเวลาทำการ เพื่อ

   
  1. ตรวจสอบอาหารสัตว์ ภาชนะบรรจุ เอกสารหรือสิ่งใด ๆ ที่เกี่ยวกับอาหารสัตว์ รวมตลอดทั้งวิธีเก็บรักษา
2. นำอาหารสัตว์หรือวัตถุที่สงสัยว่าเป็นอาหารสัตว์ในปริมาณพอสมควรไปเป็นตัวอย่างทดสอบตรวจ หรือวิเคราะห์
3. ค้น ยึด หรืออายัดอาหารสัตว์ ภาชนะบรรจุเอกสาร หรือสิ่งใดที่เกี่ยวกับอาหารสัตว์ ทั้งนี้ตามระเบียบที่อธิบดีกำหนด
   
  ทั้งนี้ให้ผู้รับใบอนุญาต และผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกตามสมควร หากขัดขวางหรือไม่อำนวยความสะดวกแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5 พันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
 
อาหารสัตว์ที่ต้องขอใบอนุญาตขายอาหารสัตว์
  1. อาหารสัตว์ผสมสำเร็จรูป
2. สารผสมล่วงหน้า ( พรีมิกซ์ )
3. อาหารเสริมสำหรับสัตว์
4. ผลิตภัณฑ์นมสำหรับสัตว์
5. ปลาและกระดูกปลาป่น
6. หัวอาหารสัตว์
7. รำสกัดน้ำมัน
8. กากถั่วเหลือง
9. ข้าวโพดเมล็ด
10. ข้าวโพดป่น
11. กากถั่วลิสง
12. รำละเอียด
13. รำหยาบ
14. ปลาป่น
15. ขนไก่ป่น
16. เนื้อป่นสกัดไขมัน
17. เนื้อป่นและกระดูกป่น
18. อาหารสุนัขและแมว
  หลักฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการขอใบอนุญาตขายอาหารสัตว์
  1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือสำเนาคำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ภ.พ.01 ) หรือใบทะเบียนพาณิชย์
3. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประชาชนได้
4. สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการค้าตามกฏหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
  ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลให้เพิ่มเอกสารดังนี้
  1.  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนวัตถุประสงค์และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตไม่เกิน 6 เดือน
2.  หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการ หรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการของนิติบุคคลในกรณีที่ผู้ดำเนินกิจการไม่สามารถขอมีใบ
     อนุญาตด้วยตนเองได้ ให้มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาติดต่อขอใบอนุญาตแทนได้ ทั้งนี้จะต้องมีหนังสือมอบฉันทะตามที่กฏหมาย
     กำหนดมาด้วย
  อัตราค่าธรรมเนียม
  1.  ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ ประเภทขายส่งและขายปลีกฉบับละ 300 บาท
2.  ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ ประเภทขายปลีก ฉบับละ 100 บาท
  อายุใบอนุญาต
  ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์มีกำหนดใช้ได้ 1 ปี โดยใช้ได้จนถึงสิ้นปีที่ออกใบอนุญาต
 
  การต่อใบอนุญาต
  ให้ยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนในอนุญาตสิ้นอายุ ภายในเดือนธันวาคม ของทุก ๆ ปี โดยแนบใบอนุญาตเดิมไปด้วย
ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาตให้แนบหนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการหรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการของนิติบุคคลมาด้วย
  หน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตขายอาหารสัตว์
 

1. ต้องแสดงใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ขายอาหารสัตว์ซึ่งระบุไว้ในใบอนุญาต ฯ เท่านั้น
2. ต้องจัดให้มีป้ายไว้ในที่เปิดเผย ซึ่งเห็นได้ง่ายจากภายนอกอาหาร แสดงว่าเป็นสถานที่ขายอาหารสัตว์

ลักษณะป้าย และข้อความที่แสดงในป้าย มีดังนี้

     ตัวหนังสือสีขาวสูง 3 ซม.
     ขายส่งและขายปลีก - ป้ายสีน้ำเงิน
     ขายปลีก - ป้ายสีแดง

3. ต้องจัดให้มีการแยกเก็บอาหารสัตว์เป็นสัดส่วน ห่างจากสิ่งที่อาจทำให้อาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ
4. ต้องรักษาฉลากที่ภาชนะบรรจุอาหารสัตว์ให้คงอยู่โดยครบถ้วน และชัดเจน
5. ต้องรักษาภาชนะบรรจุอาหารสัตว์ให้คงอยู่ในสภาพเรียบร้อย ถ้าภาชนะบรรจุอาหารสัตว์ชำรุดห้ามนำมาขาย
6. ห้ามขายอาหารสัตว์ปลอมปนหรืออาหารสัตว์ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน
7. ห้ามขายอาหารสัตว์ผิดมาตรฐาน
8. ห้ามขายอาหารสัตว์เสื่อมคุณภาพ
9. ห้ามขายอาหารสัตว์ที่อธิบดีสั่งเพิกถอนทะเบียนหรืออาหารสัตว์อื่นตามที่รัฐมนตรีกำหนด
10. ห้ามโฆษณาคุณภาพอาหารสัตว์เป็นเท็จหรือเกินความเป็นจริงให้ขออนุญาตฯ โฆษณาได้ที่กรมปศุสัตว์ หรือยื่นเรื่อง
     ขอโฆษณาได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแห่งท้องที่
11. ต้องแจ้งเป็นหนังสือถึงปศุสัตว์จังหวัดท้องที่ภายใน 15 วัน ในกรณี
         -  ใบอนุญาตสูญหาย หรือถูกทำลาย หากสูญหายให้แจ้งความ ณ สถานีตำรวจแห่งท้องที่และนำใบแจ้งความมาแสดง
            เพื่อขอใบแทนใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ แต่กรณีที่ถูกทำลาย ให้แนบใบอนุญาต ฯ เก่าที่ถูกทำลายนั้นมาเพื่อขอใบ
            อนุญาตขายอาหารสัตว์ ค่าธรรมเนียมแทนใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ฉบับละ 100 บาท
         -  เลิกขายอาหารสัตว์ ให้ถือว่าใบอนุญาต ฯ สิ้นสุดตั้งแต่วันที่เลิกแจ้ง
         -  การย้ายสถานที่ขายอาหารสัตว์ให้แนบใบอนุญาต ฯ เก่าไปด้วย เพื่อแก้ไขสถานที่ขายอาหารสัตว์ในใบอนุญาต ฯ ให้
            ตรงกับความเป็นจริง ต่อไป
12. เลิกขายอาหารสัตว์ต้องแจ้งเลิกเป็นหนังสือต่อปศุสัตว์จังหวัดแห่งท้องที่ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เลิกกิจการ และให้ถือว่า
     ใบอนุญาต ฯ นั้นสิ้นสุดตั้งแต่วันที่เลิกกิจการ
13. การย้ายสถานที่ขายอาหารสัตว์ต้องแจ้งเป็นหนังสือต่อปศุสัตว์จังหวัดท้องที่ เพื่อแก้ไขสถานที่ขายอาหารสัตว์ใน
     ใบอนุญาต ขายอาหารสัตว์ให้ตรงกับความเป็นจริง ต่อไป และแจ้งภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ย้าย

  โทษหากฝ่าฝืนหน้าที่ผู้รับใบอนุญาต
  ผิดข้อที่ 1     ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ผิดข้อที่ 2     ปรับไม่เกิน 5,000 บาท
ผิดข้อที่ 3     ปรับไม่เกิน 5,000 บาท
ผิดข้อที่ 4     ปรับไม่เกิน 5,000 บาท
ผิดข้อที่ 5     ปรับไม่เกิน 5,000 บาท
ผิดข้อที่ 6     จำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 2 ปี หรือปรับห้าพันบาทถึง 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผิดข้อที่ 7     ปรับไม่เกิน 5,000 บาท
ผิดข้อที่ 8     จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผิดข้อที่ 9     จำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 5,000 - 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผิดข้อที่ 10   จำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 5,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผิดข้อที่ 11   ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ผิดข้อที่ 12   ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
ผิดข้อที่ 13   ปรับไม่เกิน 1,000 บาท
  สถานที่ติดต่อขอมีใบอนุญาตขายอาหารสัตว์
  กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี 26 ม.4 ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
โทร  0-3555-5466