Update : 20 August, 2014
  • เชิญร่วม"โครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ
  • โครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
  • โครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
  • พิธีมอบบรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์การพัฒนาสถานที่จำหน่ายสินค้าปศุสัตว์
  • อบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพฟาร์มสุกร จังหวัดสุพรรณบุรี
  • โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
  • ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรีออกหน่วยบริการโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
  • บริจาคโคเข้าโครงการ ธนาคารโค - กระบือ ฯ
  • มอบหญ้าแพงโกล่าแห้งอัดฟ่อน  อำเภอบางปลาม้า