สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
1.ดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์        
  กฏหมายว่าด้วยการควบคุมการบำบัดโรคสัตว์ กฏหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์        
  กฏหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฏหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์        
  กฏหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และกฏหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2.ดำเนินการจัดหาชีวภัณฑ์และเวชภัณฑ์ เพื่อใช้ในการป้องกันและกำจัดโรคสัตว์
3.ดำเนินการด้านปรับปรุงและขยายพันธุ์สัตว์ และด้านบำบัดโรคสัตว์
4.ส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเลี้ยงสัตว์ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ
5.ควบคุมคุณภาพเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์ และผลิตผลจากสัตว์เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล
6.ปฏิบัติงานอื่นตามยุทธศาสตร์และนโยบายเร่งด่วนตามที่ได้รับมอบหมาย         

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรีปฏิบัติภารกิจภายใต้พระราชบัญญัติ จำนวน 6 ฉบับ คือ
- พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2499 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542
- พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2525 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2542
- พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าและจำน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2535
- พระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ.2535
- พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535
- พระราชบัญญัติบำรุงพันธุ์สัตว์ 2509

ร่วมปฏิบัติภารกิจภายใต้พระราชบัญญัติ จำนวน 2 ฉบับ คือ
- พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510
- พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
มีอำนาจหน้าที่ ในการจัดทำแผนงาน คำขอตั้งงบประมาณ ติดตามเร่งรัดและประเมินผล การปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ งานด้านบริหาร งานบุคคล งานติดตามประสานงาน การฝึกอบรม การประชุมสัมมนา และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานสารบรรณ สถิติข้อมูลข่าวสารสนเทศการปศุสัตว์ งานธุรการ ดำเนินการโครงการพระราชดำริ และ โครงการพิเศษอื่น ๆ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
มีอำนาจหน้าที่ ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบำบัด โรคสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า การชันสูตรโรค การจำหน่าย วัคซีน ปฏิบัติงานรักษาพยาบาลสัตว์ ได้แก่หน่วยสัตว์แพทย์เคลื่อนที่ หน่วยรักษาพยาบาลสัตว์ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ปฏิบัติงานการควบคุมการประกอบสถานพยาบาลสัตว์ และการบำบัดโรคสัตว์ ศึกษา วิเคราะห์วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพสัตว์ สนับสนุนทางวิชาการแก่ศูนย์ปฏิบัติการ

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
มีอำนาจหน้าที่ ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยยาสัตว์ กฎหมายว่าด้วยอาหาร ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์ม การพัฒนาคุณภาพสินค้าด้านปศุสัตว์ ตรวจสอบติดตามรักษามาตรฐานฟาร์มที่ผ่านการรับรอง ควบคุมและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านมาตรฐานและสินค้าปศุสัตว์ แก่ศูนย์ปฏิบัติการปศุสัตว์ ศึกษาวิเคราะห์วิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์

กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว
มีอำนาจหน้าที่ ศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและประยุกต์เทคโนโลยีการผลิต แนวทางการแก้ไขปัญหาการผลิตสัตว์ วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ ระบบการตลาดปศุสัตว์ กำหนดการปฏิบัติงานพัฒนาการปศุสัตว์ ได้แก่การถ่ายทอดเทคโนโลยีไปสู่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย และองค์กรที่เกี่ยวข้องให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับระบบการพัฒนาปศุสัตว์ ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายการบำรุงพันธ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง งานธนาคารโค - กระบือ งานโครงการพักชำระหนี้ งานโครงการพิเศษ เช่นโครงการพระราชดำริ ฯลฯ งานประสานการขอรับสนับสนุน พืชอาหารสัตว์ หรือการจำหน่ายพืชอาหารสัตว์ งานสำรวจสัตว์

ศูนย์ปฏิบัติการปศุสัตว์
มีอำนาจหน้าที่ ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบ ดำเนินการ เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ สุขอนามัยสัตว์ สิ่งแวดล้อมการปศุสัตว์ รักษาพยาบาลสัตว์ และคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดำเนินการเกี่ยวกับงานวิชาการ ์ โครงการอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย แนะนำมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์ จัดเก็บรวบรวมข้อมูลการปศุสัตว์ และสาธิตการปลูกพืชอาหารสัตว์ ในพื้นที่รับผิดชอบ ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานตามแผนรับผิดชอบปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจาก ปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

 

 

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี : Suphanburi Provincial Livestock Office
เลขที่ 26 หมู่ 4 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000  
โทรศัพท์ 0-3555-5466, 0-3555-5597 โทรสาร 0-3554-5477  E-mail : pvlo_spr@dld.go.th
 
Best view resolution 1024 x 768 pixels : Web Browser Internet Explorer version 6.0