ดาวน์โหลดเอกสาร (Download)

1. งานพัฒนาเทคโนโลยี
     โปรแกรมคำนวณสูตรอาหารโคนม
     โปรแกรมคำนวณสูตรอาหารโคเนื้อ
     โปรแกรมคำนวณต้นทุนน้ำนมดิบ
     โปรแกรมบันทึกข้อมูลขึ้นทะเบียนสุกร2550
     โปรแกรมบันทึกข้อมูลขึ้นทะเบียนโคขุน-โคมัน2550
     แบบรายงานติดตามกำกับดูแลโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
   

2. งานพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
     แบบฟอร์มคำขออนุญาตขายอาหารสัตว์ (merchandise)
     แบบฟอร์มคำขออนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ (merchandise2)
     แบบฟอร์มคำขออนุญาตผลิตอาหารสัตว์ (merchandise3)
     แบบขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (แบบฆจส ๑)
     แบบฟอร์มคำขอรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (มฐฟ 1)

4. กลุ่มพัฒนาสุขภาพส้ัตว์
     
ขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์
      แบบคำขออนุญาตนำหรือย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ภายในราชอาณาจักร (แบบ ร.1)
      แบบคำขออนุญาตนำสัตว์/ซากสัตว์ เข้า ออก ผ่านราชอาณาจักรไทย (แบบ ร.1/1)
      แบบคำร้องขอรับการตรวจรับรองสถานกักเก็บซากสัตว์เอกชน (แบบ ต.ร.ซ.1)
      แบบคำร้องขอรับการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์เอกชน (แบบ ต.ร.1)

 5. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ
      แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร

       -งานภัยพิบัติ

      แบบยื่นความจำนงเพื่อขอรับการช่วยเหลือของเกษตรกรที่ประสบภัย (กษ 01)
      
แบบประมวลรวบรวมความเสียหายและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (กษ 02)
      
แบบประมวลรวบรวมความเสียหายและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (กษ 03)

      -งานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

      แบบแสดงความจำนงขอรับความช่วยเหลือ
      แบบแสดงความจำนงขอส่งลูกโค-ลูกกระบือที่เกิดตัวแรก
      แบบประเมินราคา
      แบบรับรองรายได้เกิน
      แบบรายงานประจำเดือน ธคก.56