ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และจำนวนปศุสัตว์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายงานจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2560

รายงานจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2559

รายงานจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2558

รายงานจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2557

รายงานจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2556

รายงานจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2555

รายงานจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2554

รายงานจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2553

รายงานจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2552

รายงานจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน จังหวัดสุพรรณบุรี ปี 2551

HOME