ตัวชี้วัดผู้บริหารระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

รายละเอียดตัวชี้วัดผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร : ระดับความสำเร็จในการการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 1/2558

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 2/2558

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 1/2559

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 2/2559

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 1/2560

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 2/2560

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 1/2561

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 2/2561

HOME