ฟางข้าว เป็นผลผลิตพลอยได้ชนิดหนึ่งจากเกษตรกรรม คือลำต้นแห้งของธัญพืชหลังจากการเก็บเกี่ยว ฟางเกิดขึ้นจากต้นของธัญพืชอาทิ ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโอ๊ต ข้าวเจ้า ข้าวไรย์ ข้าวสาลี เป็นต้น ประโยชน์ของฟางมีมากมายตั้งแต่ใช้เป็นอาหารสัตว์ หัตถกรรม ไปจนถึงพลังงานทดแทนฟางข้าวมีคุณค่าทางอาหารต่ำ คือ มีวัตถุแห้งอยู่ 93.5 เปอร์เซ็นต์ โปรตีน 2.76 เปอร์เซ็นต์ เยื่อใย 36.17 เปอร์เซ็นต์ และค่าโภชนะย่อยได้ทั้งหมด (TDN) 44.4 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากฟางข้าวมีคุณค่าทางโภชนะต่ำ การใช้ฟางข้าวเพียงอย่างเดียวเลี้ยงสัตว์เป็นเวลานาน จากการที่ฟางมีอัตราการย่อยต่ำ ทำให้ฟางอยู่ในกระเพาะหมักเป็นเวลานาน เพราะจุลินทรีย์ต้องใช้เวลาในการย่อยมากขึ้น ทำให้สัตว์ได้รับโภชนะต่างๆ ไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย จึงทำให้น้ำหนักลดลง

คุณสมบัติ

ส่วนประกอบทางเคมี

โภชนะ
ฟางธรรมดา
ฟางหมักยูเรีย
ฟางราดสารละลาย ยูเรีย - กากน้ำตาล
สด
แห้ง
วัตถุแห้ง
90.0
57.0
90.0
63.48
โปรตีนรวม
2.76
4.99
7.88
7.02
เยื่อใย
38.13
21.11
33.33
-
เถ้า
14.54
11.6
18.3
-
ไขมัน
2.00
3.09
4.88
1.92
คาร์โบไฮเดรต
32.27
16.21
25.61
-
โภชนะย่อยได้ทั้งหมด
40.2
28.22
44.55
-
โปรตีนย่อยได้
0
2.69
4.24
-
การย่อยได้ของวัตถุแห้ง
50.0
68.56
53.0
51.94

ที่มาของเนื้อหา http://www.thailivestock.com/

HOME