เกลือแกง  (salt , NaCl)  เป็นวัตถุดิบอาหารที่ให้ธาตุโซเดียมและคลอรีน  ซึ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพและการเจริญเติบโต  การเติมเกลือแกงลงในสูตรอาหารควรระวังถึงวัตถุดิบอาหารสัตว์บางชนิด  เช่น  ปลาป่น  แกลบกุ้ง  ซึ่งมักจะมีเกลือปนมาแล้วในระดับสูง  จึงควรลดเกลือแกงให้น้อยลงในสูตรอาหาร  สุกรสามารถใช้เกลือไม่เกิน  0.35  เปอร์เซ็นต์ สัตว์ปีกใช้เกลือไม่เกิน  0.5  เปอร์เซ็นต์  ของสูตรอาหาร  สามารถใช้เกลือผสมไอโอดีนเลี้ยงสัตว์ได้  สำหรับไก่หากใช้เกลือแกงมากจะทำให้สัตว์ดื่มน้ำมาก  มูลเละ  อาจใช้โซเดียมในรูปอื่นเช่นโซเดียมไบคาร์บอเนตแทนบางส่วนก็ได้

 

ที่มา www.rakbankerd.com

HOME