ปลายข้าว เป็นผลพลอยได้จากการสีข้าว ซึ่งจะได้ส่วนของปลายข้าว ประมาณ 15% ปลายข้าวจัดได้ว่าเป็นวัตถุดิบให้ พลังงานที่มีความสำคัญยิ่ง เกิดจากการขัดข้าวกล้อง  หรือข้าวแดง   ที่นำไปกะเทาะเปลือกออกให้เป็นข้าวขาว ปลายข้าวประกอบด้วยละอองข้าวหรือเยื่อหุ้มเมล็ด    เศษชิ้นของเมล็ดข้าวที่หักและจมูกข้าว  (embryo)  ปลายข้าวมีโปรตีนประมาณ  9 – 10  เปอร์เซ็นต์  มีไขมันและเยื่อใยต่ำ  โดยมีประมาณร้อยละ  0.9  และ  1.0  ตามลำดับ  ปลายข้าวมีสองขนาดคือ  ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก  และได้จากข้าวจ้าวหรือข้าวเหนียวและปลายข้าวนึ่ง  มีพลังงานทัดเทียมกับข้าวโพดและข้าวฟ่าง  จึงสามารถใช้ทดแทนกับข้าวโพดได้ทั้งหมด  เป็นวัตถุดิบที่สะดวกต่อการนำไปเลี้ยงสัตว์  ไม่ต้องเสียเวลาบด  การใช้ปลายข้าวเหนียวถ้าใช้ปริมาณมากจะทำให้สัตว์ท้องผูกหรือมูลเหนียว  การใช้จึงควรใช้ร่วมกับอาหารที่มีเยื่อใยสูง  เช่น  รำละเอียด  ส่วนปลายข้าวนึ่ง  สัตว์สามารถย่อยได้ง่ายกว่าปลายข้าวชนิดอื่นเนื่องจากแป้งผ่านการนึ่งสุกแล้ว  การปลอมปนพบว่ามีการปนเมล็ดหญ้า มีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย

คุณสมบัติ

ข้อจำกัดในการใช้

สามารถใช้ได้อย่างเต็มที่ในสูตรอาหารสุกร และสัตว์ปีก โดยไม่มีข้อจำกัดในการใช้

ข้อแนะนำในการใช้

ส่วนประกอบทางเคมี

ส่วนประกอบ
ความชื้น
12
โปรตีน
8
ไขมัน
0.9
เยื่อใย
1.0
เถ้า
0.7
แคลเซียม
0.03
ฟอสฟอรัสใช้ประโยชน์ได้
0.04
พลังงานใช้ประโยชน์ได้ (กิโลแคลลอรี่ / กก
ในสุกร
3,596
ในสัตว์ปีก
3,500
กรดอะมิโน %
ไลซีน
0.27
เมทไธโอนีน
0.27
เมทไธโอนีน + ซีสตีน
0.32
ทริปโตเฟน
0.10
ทรีโอนีน
0.36
ไอโซลูซีน
0.45
อาร์จินีน
0.36
ลูซีน
0.71
เฟนิลอะลานีน + ไทโรซีน
1.15
อิสติดีน
0.18
เวลีน
0.53
ไกลซีน
0.71

ที่มา http://www.thailivestock.com

HOME