นายสันติ อัจยุตโภคิน
ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี
หน้าหลัก
ข้อมูลองค์กร
::ประวัติสำนักงาน
::โครงสร้างองค์กร
::แผนที่สำนักงาน
::เบอร์โทรศัพท์และ e-mail
::คณะทำงานปรับปรุงเว็บไซต์
งาน / โครงการ
::พัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์
::การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
โคเนื้อ
::สายใยรักฯ
::การสร้างและพัฒนาเกษตรกร
รุ่นใหม่
::พัฒนาเครือข่ายการผลิตและการ
ตลาดแพะ
::พัฒนาการเลี้ยงแพะนม
::ยุทธศาสตร์แพะ-แกะ
::ธนาคารโค-กระบือฯ
::ภัยพิบัติ
ปฏิทินกิจกรรม
การให้บริการ
::ขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์
::ขออนุญาตค้าสัตว์และซากสัตว์
::ขออนุญาตขายอาหารสัตว์
::ขออนุญาตนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยง
::ขึ้นทะเบียนเลี้ยงสัตว์
::ขึ้นทะเบียนไก่ชน
บทความ งานวิจัย
::การศึกษาสภาพการเลี้ยงและ
ช่องทางการตลาดแพะเนื้อฯ
::ความชุกทางซีรั่มของโรค
บรูเซลโลซิสในแพะฯ
::การศึกษาศักยภาพการปฏิบัติ
หน้าที่ของอาสาสมัครปศุสัตว์ฯ
::ปศุสัตว์อินทรีย์
::การใชระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ
ช่วยในการวิเคราะห์ปัจจัยฯ
::การศึกษาวิจัยความรู้ความคิด
เห็นและการปฏิบัติตนของฯ
::การศึกษาปัญหา อุปสรรคใน
การผลิตกระบือของเกษตรกรฯ
::ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงาน
ของอาสาปศุสัตว์ในสุพรรณบุรี
::ปริมาณสัตว์และเกษตรกร
::เกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อ
::เกษตรกรเลี้ยงโคนม
::เกษตรกรเลี้ยงสุกร
::เกษตรกรเลี้ยงไก่
::เกษตรกรเลี้ยงเป็ด
::ปริมาณน้ำนม
::ราคาสินค้าปศุสัตว์
::สถานการณ์โรคปศุสัตว์
เอกสารวิชาการ
::สุกรพันธุ์
::คู่มือการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์
::การฝึกคนและฝึกควายไถนา
::การเลี้ยงโคเนื้อ
::เลี้ยงหมูปลอดภัย
::การเลี้ยงโคเนื้อ
::โคพันธุ์ตาก
::การเลี้ยงสุกร
::พันธุ์สัตว์
::การขุนโค
::การเลี้ยงกวาง
::การเลี้ยงนกกระจอกเทศ
::การเลี้ยงแพะ
::การเลี้ยงแกะ
::ลักษณะมาตรฐานและสีไก่แจ้
::การเลี้ยงโคเนื้อเชิงธุรกิจ
::มาตรฐานและลักษณะโคเนื้อ
::เทคนิคการเลี้ยงโคนมทดแทน
::ลักษณะมาตรฐานไก่พื้นเมืองไทย
::การผลิตเนื้อโคคุณภาพ
::การแนะนำการขุนโค
::การฝึกโคเนื้อเพื่อส่งเข้าประกวด
::การเลี้ยงโคพื้นเมือง
::การอนุรักษ์พัฒนาสัตว์พื้นเมือง
::หญ้าแห้ง
::หญ้ารูซี่
::หญ้าอะตราตัม
::หญ้ากินนีสีม่วง
::หญ้าเนเปียร์
::หญ้าแพงโกล่า
::ถั่วไมยรา
::ถั่วคาวาลเคด
::มาตรฐานพืชอาหารหมัก
::คู่มือความรู้เกี่ยวกับอาหารสัตว์
::สารพิษในพืชอาหารสัตว์
::คู่มือการใช้วัคซีน
::คู่มือการเลี้ยงสุนัข
web วิชาการปศุสัตว์
การเลี้ยงสัตว์ใหญ่
::การเลี้ยงโคพื้นเมือง
::การเลี้ยงโคนม
::การเลี้ยงโคเนื้อ
::การเลี้ยงโคขุน
::การเลี้ยงกระบือ
การเลี้ยงสัตว์เล็ก
::การเลี้ยงสุกร
::การเลี้ยงแกะ
::การเลี้ยงแพะ
การเลี้ยงสัตว์ปีก
::การเลี้ยงไก่
::การเลี้ยงเป็ด - ห่าน
สัตว์เศรษฐกิจพันธุ์ใหม่
::การเลี้ยงกวาง
::การเลี้ยงอูฐ
::การเลี้ยงนกกระจอกเทศ
::การเลี้ยงนกกระทา
::การเลี้ยงนกอีมู
::การเลี้ยงผึ้ง
พืชอาหารสัตว์
;;หญ้ารูซี่
;;หญ้ากินนีสีม่วง
;;หญ้าแพงโกล่า
;;หญ้าอะตราตัม
;;หญ้าเนเปียร์
;;หญ้าโร้ด
;;หญ้าพลิแคทูลั่ม
;;หญ้าบาน่า
;;ถั่วฮามาต้า
;;ถั่วท่าพระสะไตโล
;;ถั่วคาวาลเคด
;;ถั่วลิสงเถา

;;ถั่วไมยรา

จำนวนผู้เข้าชม
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี...ยินดีต้อนรับ.......สู่.......สุพรรณบุรเมืองยุทธหัตถี...วรรณคดีขึ้นชื่อ... เลื่องลือพระเครื่อง...รุ่งเรืองเกษตรกรรม...สูงล้ำประวัติศาสตร์...แหล่งปราชญ์ศิลปิน...ภาษาถิ่นชวนฟัง....
ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม/ประกาศ
ภาพข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพกิจกรรมแข่งขันและสันทนาการ งานแพะแห่งชาติครั้งที่ 12 ประจำปี 2558
กิจกรรมการเขียนเรียงความ
กิจกรรมการวาดภาพระบายสี
กิจกรรมเลียนเสียงแพะ
กิจกรรมแพะพาโชค
กิจกรรมแข่งขันกินลูกชิ้นแพะ
กิจกรรมแข่งขันกินนมแพะ
ออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแพะ
มอบรางวัลและใบประกาศนีบัตร
บรรยากาศในการทำงาน
สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมแข่งขันและสันทนาการ งานแพะแห่งชาติครั้งที่ 12 ประจำปี 2558
งานมาตรฐานสินค้า
รายชื่อผู้ประกอบการฟาร์มไก่เนื้อ ที่ใกล้หมดอายุ
มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์
รายชื่อทะเบียนโรงฆ่าสัตว์
ขั้นตอนและแบบขออนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์
สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด
รายชื่อฟาร์มสุกรปลอดสารเร่งเนื้อแดง
รายชื่อมาตรฐานฟาร์มจังหวัดสุพรรณบุรี
การตรวจร้านขายอาหารสัตว์และสถานที่ผลิตอาหารสัตว์
การขึ้นทะเบียนร้านขายอาหารสัตว์
การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการสถานที่ผลิตอาหารสัตว์
งานพัฒนาสุขภาพสัตว์
รายชื่อสถานพยาบาลสัตว์ในจังหวัดสุพรรณบุรี
จุดเกิดโรคปากเท้าเปื่อยจังหวัดสุพรรณบุรี
การปฏิบัติงานผสมเทียม
ตารางการส่ง Swab
วัคซีนงบจำหน่าย
สนามชนไก่จังหวัดสุพรรณบุรี
ปฏิทินกิจกรรมกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
19 ต.ค 60
หน่วยรักษาพยาบาลสัตว์เคลื่อนที่ วัดจำปี อ.เมืองสุพรรณบุรี
ปฏิทินกิจกรรมกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
19 ต.ค. 60
คัดเลือกเกษตรกรและอาสาปศุสัตว์ดีเด่น อ.อู่ทอง, อ.สองพี่น้อง
ปฏิทินกิจกรรมกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
2 ต.ค. 60
ตรวจรับรองและต่ออายุมาตรฐานฟาร์ม พีพีแอนด์พีฟาร์ม อ.หนองหญ้าไซ
3 ต.ค. 60
ตรวจรับรองและต่ออายุมาตรฐานฟาร์ม จริยะฟาร์ม, กำพลศักดิ์ฟาร์ม อ.อู่ทอง
3 ต.ค. 60
ตรวจรับรองและต่ออายุมาตรฐานฟาร์ม สุวิทย์ฟาร์ม อ.ด่านช้าง
9 ต.ค. 60
เก็บตัวอย่างหาสารตกค้าง บริษัท เอฟแอนด์เอฟฟู้ดส์ จำกัด อ.สองพี่น้อง
อ.ดอนเจดีย์
10 ต.ค. 60
ตรวจรับรองและต่ออายุมาตรฐานฟาร์ม ฟาร์มอู่ทอง อ.อู่ทอง
10 ต.ค. 60
ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้ำนม อ.เมืองสุพรรณบุรี, อ.หนองหญ้าไซ
11 ต.ค. 60
ตรวจรับรองและต่ออายุมาตรฐานฟาร์ม ฟาร์มสำราญ, บริษัท เมืองทองฟาร์ม จำกัด อ.ดอนเจดีย์
12 ต.ค. 60
ตรวจรับรองและต่ออายุมาตรฐานฟาร์ม บุญธรรมฟาร์ม, สิทธาฟาร์ม อ.เมืองสุพรรณบุรี
ปฏิทินกิจกรรมกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
19 ก.ค. 60

การทำอาหาร TMR (อาหารผสมสำเร็จรูป)

อ.เดิมบางนางบวช
21 ก.ค. 60

การทำอาหาร TMR (อาหารผสมสำเร็จรูป)

อ.ดอนเจดีย์
27 ก.ค. 60

อบรมอาสาปศุสัตว์ กลุ่มจังหวัด

อ.อู่ทอง
เว็บไซด์ ด้านปศุสัตว์
โคเนื้อ
 
โคนม
 
สุกร
 สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ | ศูนย์วิจัยและฝึกอบรมการเลี้ยงสุกรแห่งชาติ
 
สัตว์อื่นๆ  
ไก่แจ้เขลางค์
 
เว็บที่เกี่ยวข้อง  
 
หน่วยงานปศุสัตว์  
 
หน่วยงานส่งเสริมสนับสนุน  
 
เวชภัณฑ์สัตว์  
 
อุปกรณ์การเลี้ยงสัตว์  
 
อาหารสัตว์  
กรุงไทยอาหารสัตว์ | CP | ซันฟีด | เบทาโกร | ลีพัฒนา | nutrition

ข่าวสารจาก ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ
Thai National AGRIS Centre
ศูนย์สนเทศทางการเกษตรแห่งชาติ ให้บริการสารสนเทศด้านการเกษตร
ทั้งภายในประเทศ และจากเครือข่ายต่างประเทศ

View full version

การทำอาหารเสริมอัดก้อน UMMB
การเลี้ยงแพะนมและทำผลิตภัณฑ์จากนมแพะ


WWW ปศุสัตว์สุพรรณบุรี
งบทดลอง
IDP
ข่าวหนังสือพิมพ์
วารสาร
วัตถุดิบอาหารสัตว์
ประเภทพลังงาน
;;ข้าวโพด
;;ปลายข้าว
;;รำละเอียด
;;มันสำปะหลัง(มันเส้น)
;;ไขมันจากสัตว์และน้ำมันจากสัตว์

ประเภทโปรตีน
;;ปลาป่น
;;หางนมผง
;;กากถั่วเหลือง
;;เมล็ดถั่วเหลือง
;;กากเมล็ดยางพารา
;;กากมะพร้าว
;;กากเมล็ดฝ้าย
;;กากปาล์มน้ำมัน
;;กากเมล็ดทานตะวัน
;;ใบกระถินป่น
;;ใบมันสำปะหลังแห้งป่น
;;ใบผักตบชวา
;;ใบถั่วไมยรา
;;กากแคโนล่า หรือกากเรพซีด
;;กากนมถั่วเหลือง
;;กากวุ้นเส้นหรือโปรตีนถั่วเขียว
;;กากเบียร์
ประเภทแร่ธาตุ
;;เปลือกหอยป่น
;;กระดูกป่น
;;เกลือแกง
อาหารหยาบ|วัสดุเหลือใช้
;;ฟางข้าว

ผลผลิตปศุสัตว์

ราคาวัตถุดิบ

ราคาปัจจัยการผลิต

Update: 11 October, 2017

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี : Suphanburi Provincial Livestock Office
เลขที่ 26 หมู่ 4 ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ 0-3555-5466, 0-3555-5597 โทรสาร 0-3554-5477  E-mail : pvlo_spr@dld.go.th
Best view resolution 1024 x 768 pixels : Web Browser Internet Explorer version 8.0